Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8 Có Đáp Án

Cmùi hương trình giờ Anh lớp 8 có nhiều kiến thức và kỹ năng ngữ pháp quan trọng đặc biệt, vừa mang tính gốc rễ với cũng đều có sự nâng cấp một mực so với những lớp bên dưới. Do vậy, để hấp thụ được lượng kiến thức và kỹ năng này, học viên không những cần phải có sự cần mẫn, lắng nghe bài bên trên lớp nhưng mà cũng cần có sự ôn luyện tiếp tục, có tác dụng đa dạng mẫu mã những bài xích tập ở nhà. Bài viết dưới đây đã điểm lại một số trong những phần ngữ pháp đặc trưng với đặc biệt quan trọng cố nhiên một vài đề minch họa bài bác tập giờ Anh lớp 8 rõ ràng nhằm chúng ta học sinh có thể xem thêm với ôn luyện, từ kia củng cầm cố thêm kiến thức và kỹ năng của bản thân mình.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 8 có đáp án

Tóm tắt kiến thức và kỹ năng giờ Anh lớp 8

Phần ngữ pháp đã triệu tập ôn lại những thì sẽ học nghỉ ngơi lớp dưới: Bây Giờ đơn, Hiện tại tiếp tục, Quá khứ đối kháng, Tương lai đơn. Đồng thời sẽ làm cho quen cùng với một vài thì mới

Tương lai gần: mô tả hành động chắc hẳn rằng đã xẩy ra về sau vị vẫn tất cả sự sẵn sàng, bố trí tự trước hoặc sự suy đoán thù chắc hẳn rằng dựa vào địa thế căn cứ sinh sống hiện nay tại

S + am/ is/ are + going to + V…

Quá khứ đọng tiếp diễn: biểu đạt hành vi sẽ xảy ra trên 1 thời điểm vào vượt khứ, hành vi này đã xảy ra thì hành vi không giống xen vào

S + was/ were + Ving…

Bây Giờ hoàn thành: mô tả hành động đang xảy ra vào thừa khứ và vẫn kéo dãn mang đến hiện tại

S + have/ has + Ved/ PII…

Câu bị động: S + be + Ved/ PII (+ by O).

(Tùy từng thì, “be” trong cấu tạo này sẽ có được những dạng khác nhau: am/ is/ are, was/ were, am/ is/ are being, have/ has been…)

Dường như, có một vài câu tiêu cực dạng quan trọng đặc biệt đề xuất chăm chú sẽ sở hữu được cấu tạo khác cùng với cấu tạo trên: câu thụ động cùng với think/ believe/ say, câu thụ động với have sầu, get, make và need.

Câu trần thuật (Câu loại gián tiếp): tùy vào câu thẳng gồm mục đích gì (bổn phận, trải đời, khẩn khoản, sai khiến, thông báo, lời khuyên, xin lỗi…) thì câu loại gián tiếp sẽ có được cấu trúc khớp ứng.

S + told/ asked/ warned/ begged/ ordered/ reminded/ advised+ O + (not) toV…

Câu è thuật: “ S + V (tùy theo thì V sẽ tiến hành chia không giống nhau) … ”

=> S said that S + V (lùi thì)…

Câu điều kiện: tất cả 4 loại

Loại 0: diễn tả sự thật phân biệt hoặc kinh nghiệm.

If + S + V (hiện nay tại), S + V (hiện nay tại)…

Loại 1: diễn đạt vấn đề có thể xảy ra sống bây chừ hoặc tương lai.

If + S + V (hiện nay tại), S + will/ shall/ can + V…

Loại 2: mô tả vụ việc không tồn tại thật sống hiện giờ.


If + S + V (quá khứ), S + would/ should/ could + V…

Loại 3: mô tả sự việc không có thật trong quá khđọng.

If + S + had + Ved/ PII, S + would/ should/ could + have Ved/ PII…

Đại trường đoản cú làm phản thân: nhấn mạnh vấn đề chủ thể tạo ra hành vi (myself, yourself/ yourselves, ourselves, themselves, himself, herself, itself)Một vài cấu trúc khác:

Enough … to: S + be (not) + Adj+ enough (+ for O) + khổng lồ V…

S + be/ V + enough + N/ Ns (+ for O) + khổng lồ V/ for Ving…

So … that, Such … that: S + be/ V + so + Adj/ Adv + that…

S + be + such (+ a/an) + Adj + N + that…

Too … to: S + be/ V + too Adj/ Adv (+ for O) + to V…

Một số đề ôn tập tiếng Anh lớp 8

Đề 1: Đề bài tập giờ Anh lớp 8 cơ bản

Bài 1: Chọn đáp án đúng

Hoa got used lớn ………… in her new school after a month.

A. study B. studying C. studied D. is studying

2. Peter’s not going lớn drive, ………… he?

A. does B. is C. isn’t D. will

3. ………… the traffic was bad, they arrived on time.

A. Although B. In spite of C. Despite D. Even

4. If you want khổng lồ get more …………, please liên hệ Mrs Hoa.

A. insize B. informer C. informative D. information

5. Last Tuesday, my daughter was absent from school ………… of her illness.

A. because B. instead C. though D. but

6. The headmaster asked me ………… for hlặng outside his office.

A. wait B. waiting C. to wait D. waited

7. He says he’s been to lớn ………… restaurant in town.

A. many B. every C. all D. most

8. My sister feels ………… again after her operation.

A. strongly B. strength C. strong D. enough strong

Bài 2: Chọn từ gồm phần gạch ốp chân được phát âm khác với hầu như trường đoản cú còn lại

A. cheap B. match C. chore D. machine A. resource B. scout C. sound D. proud A. recycle B. sky C. century D. why A. equipment B. comment C. improvement D. development A. include B. prison C. trip D. minus A. answer B. golden C. delicious D. wonder A. family B. grocery C. try D. happy A. organized B. lived C. concerned D. established A. around B. delicious C. house D. ground A. buffalo B. rope C. wisdom D. clothes 

Bài 3: Chia dạng đúng của rượu cồn từ bỏ vào ngoặc

You (be)……………….. khổng lồ Phong Nha before?

Yes, we (spend)……………….. our holiday there last month.

My aunt (not visit)……………….. us since she (move)……………….. to the new town. Look! Our train (come)…………………

*
*

You should practice (speak)……………….. English everyday. My sister always (do)……………….. the washing up, but I (do)……………….. it tonight because she is siông chồng. He (cut)……………….. my hair too short.

Don’t worry. It (grow)……………….. again quickly.

The Sun (rise)……………….. in the East & (set)……………….. in the West. My grandma (use)……………….. to lớn tell me the folktales. She (not like)……………….. playing soccer. They (work)……………….. in this company for ten years.

Bài 4: Viết lại câu sử dụng trường đoản cú trong ngoặc

There is no building in the đô thị higher than this. (highest)

→ ………………………………………………………………………………….

Miss Lan likes gardening more than fishing. (prefers)

→ ………………………………………………………………………………….

His oto runs fast but a race car runs faster. (as … as)

→ ………………………………………………………………………………….

Because Hoang was lazy, he failed the exam. (because of)

→ ………………………………………………………………………………….

I started learning English 3 years ago. (for)

→ ………………………………………………………………………………….

Bài 5: Đọc đoạn văn uống sau cùng trả lời câu hỏi

The life of the Inuit people of North America have changed a lot in 30 years. First, their name: people used to lớn Call them Eskimos, but now they are called Inuits, which means “the people”. They used to lớn live sầu in igloos in the winter but today many of them live sầu in houses in small towns. They used khổng lồ hunt seals – they ate the meat & made clothes from the fur. Many of the people still wear sealskin clothes today because they are very warm. Remember, the weather is extremely cold for many months of the year. Eighty-year-old Inuit, Mario Tagalik, told us a little about his early life. “Our winter igloos were very warm. We used khổng lồ cook inside so sometimes it got too hot. When I was a child I used to lớn take off most of my clothes when I was in our igloos. In the short summers we lived in sealskin tents, but I used to lớn spend as much time as possible playing outside”.

What did people use to lớn hotline the Inuit people?

…………………………………………………………………………………….

What does the word “Inuit” mean?

…………………………………………………………………………………….

Where did they used khổng lồ live in the winter?

…………………………………………………………………………………….

Why bởi vì many of the Inuit people still wear sealskin clothes today?

…………………………………………………………………………………….

What is the weather like almost around the year?

…………………………………………………………………………………….

Đề 2: Đề bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 

Bài 1: Điền giới trường đoản cú tương thích vào nơi trống

They have sầu built this house …….. a long time. We have lived …….. An Lao …….. 14 years. There are some books …….. the table …….. the right corner …….. the room. The course begins …….. January & ends …….. April. I usually watch TV …….. the evening. The stadium is in …….. of my house. He often gets up …….. 5.30 …….. the morning but …….. Sunday morning he gets up late. English learners learn words …….. different ways. Thank you very much …….. lending me your xe đạp. I got good grades…….. English and Math last semester.

Bài 2: Đặt thắc mắc cho chỗ gạch men chân

……………………………………………………………………?

Hoa went khổng lồ school late this morning because her xe đạp broke down.

……………………………………………………………………?

I have sầu to tidy the living room every day.

……………………………………………………………………?

She’ll be home after dinner.

……………………………………………………………………?

Lan used khổng lồ live sầu on the farm when she was young.

……………………………………………………………………?

My mother gave sầu me a new bike on my 14th birthday.

……………………………………………………………………?

Nam often walks to lớn school.

……………………………………………………………………?

I need to lớn improve Math & English.

……………………………………………………………………?

He was made khổng lồ work for 12 hours a day by his boss .

……………………………………………………………………?

We have sầu studied English for 4 years.

……………………………………………………………………?

My best friend is very helpful & friendly.

Bài 3: Viết lại câu thế nào cho nghĩa ko đổi

“Can you carry these chairs inkhổng lồ the house”

→ Mrs Lan asked me …………………………………………………………….

“Please give sầu me your book.”

→ He told me …………………………………………………………………….

“You shouldn’t make noise in class.”

→ The teacher said ……………………………………………………………….

“Can you help Tam with his English pronunciation?”

→ Mr Hung asked me ……………………………………………………………

My hobbies are playing sports and reading books.

→ I love sầu ………………………………………………………………………….

She was born on May 10th, 1996.

→ Her birthday …………………………………………………………………..

Nga must wash the dishes everyday.

→ Nga has ………………………………………………………………………..

We began lớn study English 4 years ago

→ We have ……………………………………………………………………….

No one in class is as tall as Tam.

→ Tam is the ……………………………………………………………………..

Women often did the house work without the help of modern equipment in the past.

→ In the past women used ……………………………………………………….

Bài 4: Chọn câu trả lời đúng để hoàn thành đoạn vnạp năng lượng sau

Twenty years ago only large companies (1)……………. computers. They were large (2)……………. which filled rooms & they always had big tapes which went round and round. (3)……………. the 1980s one in every tow families (4)……………. Britain had a micro-computer – most schools also had several. (5)……………. new machines were much cheaper và much smaller (6)………………… the older ones. People used them (7)……………. pleasure as well as business. A recent survey showed that over 40% of trang chính computer owners used them mainly for (8)…………….

A. have B. had C. has D. having A. machines B. matches C. metal D. factories A. on B. At C. in D. of A. in B. at C. on D. over A. They B. This C. That D. These A. that B. over C. than D. as A. khổng lồ B. for C. with D. of A. games B. lines C. plays D. changes

Bài 5: Sửa lỗi sai

Ba và Song plays football every afternoon with me.

………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Nguyên Tắc Tam Hợp Có Tốt Không, Tam Hợp Là Gì, Tam Hợp Hóa Tam Tai Phải Làm Gì

We buy two new rackets yesterday. We’re going lớn play tennis this afternoon.

………………………………………………………………………………….

I’m not going to lớn vị the homework for you. You should do it itself.

………………………………………………………………………………….

Our neighbors invited my friover and I khổng lồ dinner with them.

………………………………………………………………………………….

You should try your best learning hard to lớn pass the exam.

………………………………………………………………………………….

Bob lived in Rome for three years and he doesn’t want khổng lồ move sầu khổng lồ other đô thị.

………………………………………………………………………………….

They write the meaning of new words by their mother tongue.

………………………………………………………………………………….

How many countries will participate on the Olympic Games?

………………………………………………………………………………….

This job is a lot different with what I’m used to lớn.

………………………………………………………………………………….

Not only the bathroom was flooded, & also the rest of the house.

………………………………………………………………………………….

Đề 3: Đề bài tập tiếng Anh lớp 8 nâng cao

Bài 1: Dùng từ bỏ lưu ý viết thành câu trả chỉnh

We/ must /not / let / children / the kitchen / because / it / dangerous place.

→ ………………………………………………………………………………….

The Y&Y members / going to lớn / take part / recycling program / save sầu natural resources / and / money / the organization.

→ ………………………………………………………………………………….

I/ a favor/ you help/ carry this bag?

→ ………………………………………………………………………………….

The town / becoming / beautiful.

→ …………………………………………………………………………………

My father / used / drive sầu a oto / work / now / go / bus.

→ ………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn lời giải đúng

The weather ………… nice yesterday.

A. is B. was C. will be D. has been

2. It’s difficult ………… your direction.

A. to follow B. following C. to following D. followed

3. Would you mind ………… in the front of the taxi, Mark?

A. sit B. khổng lồ sit C. sitting D. siting

4. The boy ………… over there is my brother.

A. stvà B. stood C. standing D. being stood

5. I was cooking for dinner …………………………………. .

A .then the phone rang B. then the phone was ringing

C. when the phone rang D. when the phone was ringing

6. The leader said that ………… to lớn award the prize khổng lồ you.

A. He is pleasing B. he was pleasing

C. he is pleased D. he was pleased

7. On Christmas Eve, people often ………… a tree.

A .are decorated B. were decorated C.decorating D. decorate

8. He asked me …………………………………. .

A. Where I lượt thích coffee or not B. Whether I liked coffee

C. What I liked coffee D. Which I liked coffee

9. What was wrong with your printer?

A. It didn’t work B. It doesn’t C. It hasn’t work D. It won’t work

10. The Statue of Liberty was ………… khổng lồ the USA by the French.

A. constructed B. designed C. completed D. presented

Bài 3: Đọc đoạn văn uống sau cùng điền T (True) hoặc F (False)

London is Britain’s biggest city. It is a very old thành phố and dates bachồng to the Romans. It is a đô thị of historic building và churches, & it has many beautiful parks. It also has some of the best museum in the world. London is very crowded in summer. It is a popular city with foreign tourists and has more than eight million visitors a year. The city is famous for its shopping & department stores. London has an excellent underground railway system, so it is easy for tourists to lớn get around.

None of the cities in Britain is bigger than London. London is founded by the Romans. London has historic buildings and churches. Most of the best museum in the world are situated in London. London is not busy in summer. It’s not easy for tourists to travel around London.

Bài 4: Chia dạng đúng của rượu cồn tự vào ngoặc

My father (plant)……………….. some fruit trees in the garden now. What your father (do)……………….. in the evening? He usually (watch)……………….. TV but sometimes he (read)……………….. books. We (not go)……………….. to lớn the zoo very often. Lan and Phong (be)……………….. in the kitchen. They (cook)……………….. dinner. What about (play)……………….. soccer this afternoon? My sister (be)……………….. in the garden. She (water)……………….. the flowers. How you (feel)……………….. now? I (feel)……………….. hot. They (live)……………….. in Sài Gòn city since January. That’s a very old xe đạp. He (have)……………….. it for a long time. I (buy)……………….. the motorxe đạp 5 years ago.

Bài 5: Chọn tự gồm phần gạch chân được phạt âm khác cùng với rất nhiều từ còn lại

A. folk B. hold C. photo D. neighbor A. tonight B. introduce C. movie D. humor A. answer B. always C. wrong D. write A. fishing B. cousin C. invent D. furniture A. classmate B. character C. grade D. place

Hi vọng các đề ôn tập nhưng nội dung bài viết cung cấp trên đây đang là tài liệu xem thêm hữu ích, góp các bạn củng thay vững chắc kiến thức và kỹ năng của mình, chinh phục đều kì thi. 

Đáp án bỏ ra tiết

Đề 1: Đề bài bác tập giờ Anh lớp 8 cơ bản

Bài 1: 1-B 2-B 3-A 4-D 5-A 6-C 7-B 8-C

Bài 2: 1-D 2-A 3-C 4-B 5-D 6-C 7-C 8-D 9-B 10-C

Bài 3: 1. Have sầu … been – spent 6. cut – will grow

2. hasn’t visited – moved 7. rises – sets

3. is coming 8. used

4. speaking 9. doesn’t like

5. does – will vì chưng 10. have sầu worked

Bài 4: 1. This is the highest building in the thành phố.

2. Miss Lan prefers gardening to lớn fishing.

3. His car doesn’t run as fast as a race oto.

4. Hoang failed the exam because of his laziness.

5. I have learned English for 3 years.

Bài 5: 1. They used to call them Eskimos.

2. It means the people.

3. They used khổng lồ live in igloos.

4. Because they are very warm.

5. It is extremely cold.

Đề 2: Đề bài xích tập giờ Anh lớp 8 

Bài 1: 1. for 6. front

2. in – for 7. at – in – on

3. on – on- of 8. in

4. in – in 9. for

5. in 10. in

Bài 2: 1. Why did Hoa go lớn school late this morning?

2. What do you have sầu to lớn vì chưng every day?

3. When will she be home?

4. Where did Lan use khổng lồ live when she was young?

5. What did your mother give sầu you on your 14th birthday?

6. How does Nam go to lớn school?

7. What subjects vì you need to improve?

8. By whom was he made khổng lồ work for 12 hours a day?

9. How long have you studied English?

10. How is your best friend like?

Bài 3: 1. Mrs Lan asked me lớn carry those chairs into the house.

2. He told me to give sầu hyên ổn my book.

3. The teacher said that we shouldn’t make noise in class.

4. Mr Hung asked me to help Tam with his English pronunciation.

5. I love playing sports and reading books.

6. Her birthday is on May 10th, 1996.

7. Nga has lớn wash the dishes every day.

8. We have studied English for 4 years.

9. Tam is the tallest in class.

10. In the past women used khổng lồ vị the housework without the help of modern equipment.

Bài 4: 1-B 2-A 3-C 4-A 5-D 6-C 7-B 8-A

Bài 5: 1. plays => play 6. lived => have sầu lived

2. buy => bought 7. by => in

3. itself => yourself 8. on => in

4. I => me 9. with => from

5. learning => lớn learn 10. và => but

Đề 3: Đề bài tập tiếng Anh lớp 8 nâng cao

Bài 1: 1. We must not let children play in the kitchen because it is a dangerous place.

2. The Y&Y members are going to lớn take part in a recycling program to lớn save natural resources và money for the