Kinh Kim Cang Thọ Mạng

Bạn đã xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và tải ngay bạn dạng đầy đủ của tài liệu tại trên đây (181.69 KB, 74 trang )


Bạn đang xem: Kinh kim cang thọ mạng

NGHI THỨC TỤNG KINH(Thắp 3 cây hương quì tức thì thẳng, cầm cố hương ngang trán niệm lớnbài thờ hương)CÚNG HƯƠNGNguyện đem lịng thành kínhGởi theo đám mây hướngPhương-phất mọi mười phươngCúng-dường ngôi Tam-bảoThề trọn đời giữ lại đạoTheo từ tánh có tác dụng lànhCùng pháp giới chúng-sanhCầu Phát-từ gia-hộ Tàm Bồ-de kiên-cóXa bể khổ vịng mêChóng quay về bờ giác(Xá rồi phát âm tiếp bài xích kỳ nguyện)KỲ NGUYỆNNay đó là ngày chư tăng kiết-hạ, lấy đức lành chú-nguyệnchúng- sanh, chúng nhỏ một dạ chí-thành, cúng-dường trì-tụng,đem cơng-đức này, nguyện khắp mười phương cha ngơi Tam-bảo ,đức Thích-ca Mầu-ni Phật, đức Tiếp-Dẫn Đạo-sư A Di-Đà Phật, cùngcác vị Bồ-tát, tịnh-đức bọn chúng tăng, từ-bi gia-hộ mang lại cửu huyền thấttổ, phụ huynh nhiều đời của đệ-tử, cùng toàn bộ chúng-sanh nhanh chóng rõđường lành, thốt vịng mê muội, ra khỏi u-đồ, cực kỳ sanh lạc-quốc. Ngưỡng mong oai-đức vơ thuộc xót yêu thương tiếp độ. Nam-mơ Thậpphương hay trú Tam-bảo.(3 lần, rồi đứng dậy cắm hương và đọc bài xích kệ tán thán Phật)TÁN THÁN PHẬT
Đáng Pháp-vương Vô-thượngBa cõi chẳng ai bằngThầy dạy khắp trời, ngườiCha lành bình thường bốn lồiQui-y trịn một niệmDứt sạch nghiệp cha kỳXưng dương thuộc tán-thánỨc kiếp không tận cùng QUÁN TƯỞNGPhật,chúng-sanh tánh thường xuyên rộng lặngĐạo cảm thông không thể nghĩ bànLưới đế-châu ví đạo-tràngMười phương Phật bảo hào- quang đãng sáng ngờiTrước bảo-tọa thân con hình ảnh hiệnCúi đầu xin thề nguyện qui-y. ĐẢNH LỄ(Xá 3 xá rồi hướng lậy)Chi trung ương đảnh lễ: Nam-mô tận hỏng không, đổi mới pháp giới, qúa, hiện,vị- tại Thập-phương chư Phật, Tôn Pháp, thánh thiện Thánh Tăng, thườngtrú Tam-bào.(1 lạy)chí trọng tâm đảnh lễ: Nam-mơ Ta-bà Giáo. Công ty Điều – Ngự Bổn – Sưthích Ca Mâu Ni Phật , Dương lai hạ sinh Di-Lặc Tơn – phật, Đại TríVăn-Thù Sư-Lợi người yêu tát ,Oai-hạnh Phô-Hiền Bồ-tát, Linh-Son HộiThượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)Chí tâm đảnh lễ : Nam-mơ tây phương Cực-lạc thế-giới đại từ đạibi A-Di-đà Phật, đại-bi Quán-Thế-âm Bồ-tát, Đại- Thế-Chí Bồ-tát,Đại-nguyện Địa-Tạng- vương vãi Bồ-tát, Thanh-Tịnh Đại-Hài bọn chúng Bồtát. (1 lay)(đứng tốt ngồi tụng tùy ý )
TÁN LƯ HƯƠNGKim lư vừa bén rán đànKhắp xông kháp-giới đạo-tràng Pháp, Hien-Thánh-Tăng, thưởng trúphật, mười phươngHiện thành mây báu kiết-tườngCác Phật rõ biết ngọn hương chi thành.Pháp-thân toàn cục hiện-tiềnChứng minh hương nguyện phước ngay tức khắc ban choNam-mô hương-vân-cái - Bồ-tát (3 lần)CHÚ ĐẠI BỊNam-Mô đai-Bi Hội Thượng Phật Bồ-TátThiên-thủ thiên nhãn vô hổ thẹn đại bi trung ương đà-la-ni. Nam tế bào hắc ra đát na domain authority ra dạ da.Nam-mô a di da, bà lô kiết đế thước chưng rada, Bo-dè tát đỏa bà da,ma ha tát đỏa bà da, ma ha mũ chào mào ni ca da,án tát bàn ra phát đuệ sốdát mãng cầu dát tỏa. Nam-mô vớ kiết lật dỏa y mịng a ri da, bà lơ kiết dếthắt Phật ra lăng dà bà Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn da samế, tát bà a tha dâu thâu bằng, a the dung, tát bà tát da, mãng cầu ma bàdà ma phân phát dạt dậu, khu đất diệt tha. Ấn a bà lồ hê, lô ca dế, ca ra đế, dihè ri, ma ha bò-dè tát dỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê,rị dà dựng, cu lô cu iô yết mông, dộ lô độ lô, phát xà domain authority đế, ma haphạt xà da dế, dà ra dà ra dịa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mama phạt ma ra, mục de lệ, y hè di hè, thất mãng cầu thất na, a ra sâm Phậtra xã- lợi, phát sa vạc sâm, Phât ra xá nhiều hỏ lỗ hô lô ma ra, hỗ lộ hôlô hệ ri, ta ra ta ra, tất rị vớ rị, tỏ rơ tơ ró, vứt dể da bò đề dạ trườn dàda, trườn dà da, di de
rị dạ, na ra cản trì dịa rị sắc ni na, bố dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ tabà ha. Ma ha vớ dà dạ ta bà ha. Tất dà dủ nghệ thước bàng ra da, tabà ha. Mãng cầu ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra ta bà ha. Tất ra tăng a mụckhê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ dà dạ, ta bà ha. Trả kiết ra a tấtdà dạ, ta bà ha. Tía dà ma yết vớ dà dạ, ta bà ha. Na domain authority cẩn chì bànggià ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi thắng yết ra da, ta bà ha. Nam mô hắcra dát na, domain authority ra dạ da. Phái mạnh mỏ a rị da bà lô kiết dế, thước bàng rada, ta bà ha, Ấn vớ diện đô mạn da ra bat dà dạ, ta bà ha. MammoBón - Sư yêu thích - CaMâu- Ni Phật.(3 lần) KHAI tởm KỆVô thượng thậm thâm vi diệu pháp chén thiên vạn kiếp nan tạongộ,Ngà kim loài kiến văn đắc lâu trì, Nguyện giải Như-Lai chân thậtNghìa.PHẬT NĨI ghê NHẤT-THẾ NHƯ-LAI KIM-CANG THỌMẠNG ĐÀ-LA-NI(Nước Nam-Thiên-Trúc, Ngài Tam-Tạng Kim Cang-Trícùng Ngài Sa-Mơn Tri-Tạng vâng chiếu dịch)Ta nghe như vầy:Một thuở Phật ở bên sông Căn già, vô-lượng đại chúng trờingười đến hỏi. Thời điểm bấy giờ, Đức Thế-Tôn bảo bốn vị Thiên Vương mặt hàng Tỳsa-mơn rằng: tất cả bốn pháp, rát xứng đáng ghê sợ, cho dù nam, cho dù nữ,đồng nam, đồng nữ, tất cả hữu tình khơng ai kiêng khỏi. Bốnpháp ấy là : Sanh, già, bệnh, chết. Trong số ấy một pháp khôn cùng tức
tối nhức khổ, khó bề đối trị, gọi là hại chết.Vì vậy ta thường nói pháp đối trị. Lúc ấy, bốn vị Thiên-Vươngbạch Phật rằng:"Kinh thưa đức Thế-Tôn, Chúng bé ngày nay, mong mỏi được lợilớn, xin Đức Thế-Tơn, vì tất cả chúng sanh tun nói phápấy".Bấy giờ, Đức Thế-Tơn con quay mặt hướng Đơng, Ngài búngngón tay, triệu-tập tất cả các đức Như-Lai nói lời thệ rằng:"Khấp cả mười phương, những đấng Như-Lai, thành ChánhĐẳng-Giác, bởi độ chúng sanh, hội chứng đạo Bồ-đề thảy phần nhiều giúp ta, lấy sức oai nghiêm thần tất cả Nhu Lai, làm cho tất cả chúngsanh, thay đổi nghiệp phi-mạng, tạo thêm thọ mạng.Từ trước, ta chưa bởi chúng sanh, gửi pháp luân này, đếnnay mớichuyển hoàn toàn có thể khiến mang đến sắc-lực cùng tho mạng của chúngsanh, số đông được thành-tựu khỏi sợ bị tiêu diệt yểu".Lại phía qua những phương Tây, Nam, Bắc tư góc (2) trêndưới đức vậy Tôn, cũng phần đông triệu tập, kỉnh cáo như thế." lúc ấy bao nhiêu quả đât mười phương, tột địa điểm mắt Phậtthấu tới, họp, đầy cả hu không, như số vi-trần.Bấy giờ, tất cả các Phật, vị cớ gia trì, không giống miệng đồng lờiđều nói Đà- ra – ni: "Nhất-Thế Kim-Cang Tho-Mạng" rằng:"Dát nẻ giả tha, giả lê, đưa là, đưa lê vỉ nồ bỏ ra tát phạ, tát đểkhể tách ngật lång nghiệt nẩm, bát ra, xá mản đô, tát phạ lộ, nga tát phạ, tát đát phạ, nảm a nô lai, cu nô lai, ma ha no jai,giả mê đưa mê, hệ mạ nghiếu rí, hệ mạ sản ni hệ mạ thi khí,kiểu ra ví, kiêu ra thoan, hệ cu ra vi, cu ra lê, cu mạ dẻ, vi xámạ ní ma ní, thú thú tỳ, phạ a mang lê, di giả lé, ma vi làm cho ma,hộ mộ, hộ mộ, án phạ rạ, tát phạ hạ". " Bấy giờ, toàn bộ các vị
Chấp-kim- cang trườn tát, tại vị trí các Phật mười phương, cùngkhác mồm đồng lời, phần lớn nói Đà-Ra-Ni Diện lâu rằng:" Hồng hồng thi khí tát phạ hạ".Như vậy, toàn bộ các Đức Như-Lai và các vị Chấp-Kim-CangBồ-Tát vào mười phương đầy đủ nói, Đà-Ra-Ni này rồi thìkhơng thị hiện ra nữa.Lúc đó, Vị Tỳ-Sa-Mơn Thiện vương bảo với Phật rằng :nương thần lực của Phật, để gia trì hộ niệm, trừ nghiệp-phimạng cho toàn bộ chúng sanh, nhỏ xin nói Đà-Ra-Ni rằng:"Thỉ-vỉ đế, thỉ vỉ, đát ly, lật ly". Thời gian đó, Vị Ty-Lâu Lặc-xoa Thiên Vương thuộc bạch Phật rằng: nương thần lực của Phật, nhằm trừ nghiệp Phi- mạng chonhiều chúng-sanh, nhỏ xin nói Đà-Ra-Ni rằng:"Ma đắng nghể, ma đắng nghê ni. Du ma du mưu".Lúc dó vị Đề-Đầu Lại cha Thiên- vương cũng bạch Phậtrằng: cũng để trừ nghiệp sợ Chết cho các chúng sanh, conxin nói Đà-Ra-Ni rằng: "Giả rể trả rể, đưa ra rí".Lúc kia Vị Tỳ-Lâu Bát-xoa Thiên vương vãi cũng bạch Phật rằng:nương thần-lực của Phật, nhằm trừ nghiệp Phi- mạng mang lại tất cảchúng-sanh, nói Đà-Ra-Ni rằng:"Mat lam. Trộn pha trộn pha".Phật bảo tư vị Thiên-Vương rằng: "Nếu ai gọi tụng kinhnày ngày thọ - trì, mặc dù cho một biến đổi phải yêu cầu cung kính những trailành gái lành ấy, phải tưởng như Phật, sau không doa bađường dữ, quyết được tạo thêm thọ mạng.
TÁNKim-Cang Thọ-Mạng,lời Phật thân tuyênĐà-Ra-Môn tỏ nghĩa u huyền.Tụng chú đức Kim tiênPháp lực vô biên.Tuổi thọ được tăng diên.Nam-mô tăng lâu toán Bồ-tát ma ha tát (3 lần)TÁNPhật từ rộng lớn,Cảm ứng khơng ngoa,Tịch-quan hánh-định mọi hà-saNguyện chắng lìa Già gia, Tế độ trai gia,Đất báu trổ liên hoa.Nam-mô tiêu tai tăng phước thọBồ tát ma ha tát (3 lần)Nam mô Bổn sư Thích-Ca Mâu- ni Phật. (3 lần)KHAI tởm KỆVơ thượng thậm thâm huyền ảo phápBá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,Ngã kim kiến văn đắc lâu trì,Nguyện giải,Như-Lai chơn thiệt nghĩa.PHẬT NÓI KINHTHIÊN-DỊA BẤT DƯƠNG(Dời Diêu-Tần, pháp-sư Cưu-Ma-La-Thập dịch)
PHẦN THỨ NHấTTRONG PHÁP HỘI THÀNH TỰUNhư vầy ta nghe, thời kỳ đó Phật nghỉ ngơi tại thành Tỳ-Gia Ly-ĐạtMạ, khai hội thuyết pháp.Có tịnh tín phái mạnh nữ, mười phương đàn-việt phần lớn tụ hội nghepháp, tư chúng đông đảo vây quanh.PHẦN THỨ NHÌKHAI BÀY VIỆC CHÁNH KIẾNKhi ấy ơng Vơ-Ngai Bồ-Tát, ngơi nghỉ trước đại bọn chúng , từ vị trí ngồiđứng dậy, qùy gối lẹo tay trước Phật nhưng mà bạch như vậy:"Ngưỡng bạch đức cố gắng -Tôn, chúng sanh ở trong cõi NamDiệm-Phù-Đề này, chuyển đổi sanh sản nhau, trường đoản cú đời vơ-thi đếnnay nối hồi chẳng dứt, tuy vậy mà trong thế giới ấy, coi lai cho kỹ, thì hạng fan có tri thức thời không nhiều qúa, cịn tín đồ vơtri thì nhiều, bạn tu hành niệm Phật thời ít; hạng mê-tín cầulay tà-thần đưa quỉ thì nhièu; fan tu niệm trì trai giữ lại giới thờiít; chúng lợi-đường phá giới hủy điều khoản thì nhiều, bậc tinh tấn tuhành thời ít, tín đồ biếng-nhác dài dày thì nhiều; trang thơngminh trí-tuệ thời ít; đứa dại si độn trược thì nhiều; hạngtrường lâu trăm năm thời ít; bọn chúng đoản mạng yểu vong thìnhiều; fan tịnh tậm thiền-định thời ít; kẻ tán loàn rối độngthì nhiều; phần giàu có no ấm thời ít, chúng túng bấn khốnnạn thì nhiều; người nữ tính nho nhã thời ít, bọn chúng cangcường hung tợn thì nhiều, người chơn chánh ngay chiến hạ thờiít, bọn dua vay mượn hồ đồ vật thì nhiều; tín đồ tinh-hạnh thanh bạchthời ít, bọn chúng tham lam ơ-trược thì nhiều; người dân có tâm quảngđại bố-thí thời ít, bọn chúng gian-giảo bịn rút thì nhiều; bạn chỉtín thành thật thời ít, kẻ dối gian quỉ quyệt thì nhiều. Bởi vậy khiến nên cuộc đời gay gắt, đồng bào cọng nhủ, nỡ

Xem thêm: Xem Phim Người Khổng Lồ Xanh 2,3 Full Hd, Người Khổng Lồ Xanh 2 The Incredible Hulk

lòng tàn sợ lẫn nhau, thêm phép quan tiền khổ khắc sưu cao thuếnặng, bách tính chịu bể nghèo khổ, thời kỳ trùng bách, cônglàm đổ các giọt mồ hôi chỉ đủ ni miệng ăn, gồm dư đâu mà lại bảo tồncon vợ.Nguyên do vì dâu ? vì tâm tà vay, tin theo câu hỏi hoang đàng,sở loài kiến ngược ngạo, nên thế giới phải bị chiếc khổ nguydường ấy: "Cúi xin đức Thế-Tôn, vì chưng lịng từ-bi thương xót kẻtà-kín diễn nói những pháp chánh-kiến cho chúng nghe, khiếnđặng tỏ ngộ, phản tà qui chánh, cơ mà thốt khỏi những nan khổ kiavậy."Phật khen nói: "Người luận nói vì thế hay lắm. Này VơNgai Bồ-Tát, ngươi bao gồm tâm từ-bi mến đời béo lắm, nayngươi muốn giúp những người tà-kiến cơ mà mong hỏi ta về cáipháp chánh-kiến, thiệt là phước đức ngươi to tát biết bao. Bạn nay buộc phải định thần nghe rõ, ghi nhớ vào lịng, ta naythương giúp ngươi cơ mà phân tỏ diễn nói khiếp Thiên-Địa BátDương này.Kinh này khơng phải 1 mình ta new nói thơi, chăng nhữngđời q- khứ những đức Phật đã nói rồi, cùng đời vi-lai chư Phậtsẽ nói, mà đời lúc này nay chư Phật đang dần nói nữa. Luậnnhư vào trời khu đất đây, số đông hình tướng tá vạn-hữu, thì duy cócon người tối linh trên mn vật; luận chủ Nhơn là Chơn, ấylà làm bé người, phải tất cả chơn tâm, không tưởng quấy, thânnày thực hiện mỗi bài toán đều chánh trực. Vì thế chiết tự chủNhơn đó coi thì chữ Phúc mặt tả call là Chơn, con chủ Vệ bênhữu kêu là Chánh, bản thân thường thao tác làm việc chánh chơn nênkêu là chữ Nhơn.Cho nên gồm câu: Vi nhơn mạt thuyết thành chơn dị, nghĩa là :"Ở đời đừng nói tạo nên sự được con tín đồ là dễ, làm thế nào cho
tư-cách bản thân nó phù hợp với nghĩa lý chủ Nhơn này mớiđược". Nên biết, người kia ao ước dựng mọt dạo, thì trướcphải dùng chánh đạo mà lại sửa mình có tác dụng y theo chánh-đạo, ytheo nhơn luân, thì đều đề xuất quả Phật.Phật lại kêu ơng Vơ-Ngai người tình Tát nói: "Chơn thân nặng nề đặng mànay không còn thảy tín đồ đời đã đặng chơn thân rồi. Sao ko chịutu con đường phước thiện, lại bỏ vấn đề chánh chơn có tác dụng điều dốigiả, gây các điều hiểm độc đến khi thân mang chết rồi, thầnhồn sa đọa trong hải dương khổ đau khổ trăm bề. Bằng hết thảyngười đời, đặng nghe ghê này sanh trung ương tín ghê khơng tráinghịch, thì đặng thốt khỏi nạn không còn tội khổ, đặng thoát ra khỏi biểnkhổ, có các vị thiện thần thầm giúp, khơng việc chi ngăn trở,lại đặng trường lâu không khi nào chết yểu.Mà vày sao đặng vậy ? là vì noi sức chánh-tín, new đặngphước như vậy. Nếu như ai ghi chép thọ trì phát âm tụng, y theo chánh pháp mà tu hành thì cơng-đức của tín đồ đó vơ-lượngvơ- biên khơng biết đâu tính kể mang lại xiết, mang đến ngày mãn thọlâm chung người ấy chắc hẳn chúng đặng quả Phật.Phật kêu: Này ơng Vơ-Ngại người thương -Tát lớn. Bằng có tín đồ nào:tính tà, kiến thức và kỹ năng ngược ngạo, tức đề xuất bị nạn, ác quỷ ngoạiđạo, quỉ ly-mỵ quỉ vọng-lượng, chim mèo chim ut chim cúchim heo, kêu trăm điềm dữ lạ, thêm loài ác qủy ác thần, đếnlàm náo loạn trong nhà, vợ ck cắng dắng, thân phụ con xàoxáo, hoặc sanh những bịnh phi thường, chịu đựng đủ hết các chúngbịnh khổ, ko ngày giờ như thế nào hở ngớt. Bằng bạn ấy, muốncho hết tai nạn vừa nói đó, thì thinh ơng thầy chơn tu (nghĩalà ăn chay và đừng dâm dục), giúp tụng khiếp này bố biến, thìcác vị quỷ thần độc ác, đều tàn phá hết, các binh dữ cũng
tiêu trừ thân thể lành mạnh, phục sức như xưa, ấy là nhờcông đức hiểu kinh chén bát Dương này mà chuyển đổi họa raphước vậy. Phàm có bạn nào, ưa hy vọng dâm dục, sâu độc, đần độn si, giantham, tật đố, mà lại khi thấy nghe đặng khiếp này mà lại phát tâm,chánh tín cúng dường nguyện tụng gớm này cha biến thì cácviệc dữ nói trước, thảy những tiêu diệt, đặng phát chổ chính giữa từ bi hi xả,sau đặng quả Phật.Phật kêu ơng Vơ-Ngại nói : Phàm gồm trai lành, gái tín muốnlàm bài toán hữu-vi (tức là những việc kế sau dây), trước nên tụngkinh này tía biến, rồi, sau đã đắp nền xây tường dựng làmnhà cửa, hoặc có tác dụng nam đường, bắc đường, đông lang, tâylang công ty bếp, bên khách, cửa ngỏ, đào giếng, cối xay, cối giã,kho tàng, chuồng trại nuôi vật dụng lục súc v.v... Hoặc xui xẻo nhằmphường nhựt du, phương nguyệt sát, tướng tá quân Thái-Tếcùng trúng sao Huỳnh-Phan, sao Báo-Dỉ, ngũ thổ (1) địa kỳ,Thanh long Bạch hổ, hoặc nhằm mục đích phương Châu-tước HuyềnVõ, Lục ngay cạnh (2) cấm kỵ mười hai đưa ra cang, xâm phạmphương thổ qủy thần phục long, tốt nhất thiết lồi quỷ mỵ, vì trước khi mình làm các việc hữu-vi thì bản thân đâu có hiểuphương hướng và sao trạm mà lựa chọn thì cứ tụng kinh BátDương này nhờ oai thần của Phật hộ-trì thì duy nhất thiết quỉ mỵthảy đông đảo ẩn mất tránh xa đi tư phương, hình tiêu trơn mất,chẳng dám làm" hại tới mình, câu hỏi đặng lành, giỏi phước báuvơ-lượng.Nay trai lành gái tín, ai y theo lời Phật dạy dỗ tụng tởm BátDương này, lúc khỏi công làm rồi, hoặc nhà đất của lâu-dài thì giađạo đặng bình an lâu dài, thêm giàu có vinh hiển, chẳng
nhọc mức độ mưu cầu, mà tự nhiên và thoải mái cổ của tới.Như có người nào đi phương xa, hoặc làm quan đi phónhậm, hoặc tùng vào quân thứ, cơ mà tụng ghê Bát-Dươngnày thì hồ hết đặng lợi lành, tòa tháp đặng hưng thạnh bựcngười cũng cao sang, nhỏ cháu vinh-diệu phụ thân lành bé thảo,trung-bình chánh trực, gái trinh liệt hiền hậu lương, bạn bè cùng thuận, phu xướng phụ tùy, gia đình hịa hảo, lịng tín nghĩathị đơi thân, nơi sở nguyện chi đều chiến thắng cả, ấy là nhờoai lực tụng tởm Bát-Dương vậy.Phàm có người nào, bị quan lại quyền bắt buộc hoặc án trộmcướp liên luy tới mình, khi đó tĩnh trung khu tụng gớm Bát-Dươngnày ba biến ngay tức thì đặng thoát khỏi tai nàn kia.Phàm có ngườịi trai lành gái tín, hay thọ trì đọc tụng,giúp tín đồ biên tà ghê Bát-Dương này thì fan ấy dầu rùisa trong nước lửa cùng nhỏ oai lực Phật, tránh bị cháy chìm,bằng sinh sống trong núi rừng có tương đối nhiều hùm sói thú dữ, mà nó thấyngười lâu trì gớm Bát-Dương này thì gọi trùng ác-thú thảyđều lánh xa khơng bao giờ dám sát hại mạng, là vì ngườitụng kinh này có vị thiên thần theo hộ vệ, chẳng đông đảo vậythơi mà lại sau lại cịn bệnh đặng quả Phật.


*
Sơ lược khái niệm Tánh ko của tởm Tiểu ko và Đại không với kinh Kim Cang 13 543 0
*
dinh dưỡng và sự cách tân và phát triển trí óc của trẻ nhỏ tuổi 5 460 1
*
tư liệu Ảnh hưởng của bổ dưỡng và mùa vụ lên phát triển của quần thể cá rô phi solo tính và các thành phần hỗn hợp giới tính nuôi vào ao docx 2 604 1
*
Mối tương quan giữa lau chùi môi trường, mối cung cấp nước hộ mái ấm gia đình và hành vi quan tâm trẻ của bà bầu với tình trạng bồi bổ của trẻ dưới 5 tuổi tại vn pdf 8 869 4