Nam Mô Di Lặc Bồ Tát

(thắp đèn xông hương, tổng thể đúng ngay ngắn, chắp tay nhằm ngang ngực, mật niệm)

Tịnh pháp giới chân ngôn Úm lam sa ha (3 lần)

Lục trường đoản cú đại minh chân ngôn Úm ma ni chén mê hồng (3 lần)

(vị công ty lể quỳ thẳng, cố gắng 3 cây hương, dâng ngang trán, đọc bài bác nguyện hương)

NGUYỆN HƯƠNG

Nguyện đem lòng thành kính, gởi theo đám mây hương.

Bạn đang xem: Nam mô di lặc bồ tát

Phảng phất mọi mười phương’ Cúng dường ngôi Tam bảo. Thề trọn đời duy trì đạo, Theo từ tánh có tác dụng lành. thuộc pháp giới chúng sinh, ước Phật từ bỏ gia hộ: Tâm nhân tình đề kiên cố, Xa bể khổ mối cung cấp mê, Chóng trở lại bờ giác.

KỲ NGUYỆN

Nay ngày khánh hỷ, đệ tử bọn chúng con, đứng trước Phật đài, chí thành đỉnh lễ, trì tụng gớm chú, xưng tán tự tôn, kính mong muốn mười phương Tam bảo, Bổn sư ưng ý Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa giáo chủ Di Lặc Tôn Phật, cực Lạc Giáo chủ A Di Đà Phật, Đông Phương Giáo chủ Dược Sư lưu giữ Ly quang quẻ Vương Phật, Đại bi Quán rứa Âm người thương tát , Chư Tôn ý trung nhân tát , Chư hiền hậu Thánh Tăng, tự bi gia hộ: Đệ tử chúng nhỏ thân trọng tâm thanh thái, nghiệp chướng tiêu trừ , thường được an lành, xa lìa khổ ách. Tâm nhân tình đề kiên cố, chí tu học tập vững vàng. Từ giác, giác tha, giác hành viên mãn. Phật pháp trường tồn, tuệ đăng thường xuyên chiếu, thế giới thanh bình bọn chúng sinh an lạc. Tư sinh các lợi, tía cõi cùng nhờ. Pháp giới bọn chúng sinh, cùng thành Phật đạo.

TÁN PHẬT

Đấng Pháp vương vô thượng, cha cõi chẵng ai bằng. Thầy dạy dỗ khắp trời người, phụ thân lành phổ biến bốn loại. Quy y trọn một niệm, xong sạch nghiệp ba kỳ. Xưng dương thuộc tán thán Ức kiếp không thuộc tận.

QUÁN TƯỞNG

Phật bọn chúng sinh tánh thường xuyên rỗng lặng, Đạo thông cảm không thể nghĩ về bàn, Lưới đế châu ví đạo tràng, Mười phương Phật bảo hào quang đãng sáng ngời, Trước bảo tọa thân con ảnh hiện, Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

ĐẢNH LỄ

Chí vai trung phong đảnh lễ : Nam tế bào tận hỏng không, đổi mới pháp giới, quá hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn pháp, nhân hậu thánh tăng, thường xuyên trụ Tam Bảo. (1 lạy)

Chí trọng tâm đảnh lễ : Nam mô Sa bà Giáo chủ Bổn Sư mê thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa giáo chủ, đương lai hạ sinh Di Lặc tôn Phật , Đại Trí Văn Thù Sư Lỵ người thương tát, Đại Hạnh Phổ Hiền ý trung nhân tát , Hộ Pháp chư tôn người tình tát, Đạo tràng hội thượng Phật người tình tát. (1 lạy)

Chí trọng tâm đảnh lễ : Nam mô Tây Phương rất Lạc nhân loại đại từ bỏ đại bi A Di Đà Phật, Đại bi Quán cố gắng Âm người thương tát, Đại nuốm Chí ý trung nhân tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương người yêu tát, tịnh tâm đại hải chúng ý trung nhân tát. (1 lạy)

TRÌ TỤNG

Cành dương nước tịnh, Rưới khắp tam thiên. Tính không tám đức, Lợi lạc nhân thiên. ngấm nhuần pháp giới, Tịnh nghiệp tăng diên. Phúc sinh tội diệt, Lửa hóa hồng liên.

Nam tế bào Thanh Lương Địa người thương tát ma ha tát (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

Nam tế bào Đại Bi Hội thượng Phật tình nhân tát (3 lần)

Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô hổ ngươi Đại Bi trung ương Đà La Ni:

1. Nam mô hát ra đát na đá ra dạ gia. 2. Nam mô A rị gia bà lô kiết đế thước chén ra gia. Tình nhân đề tát đỏa bà gia. Ma ha tát đõa bà gia. 3. Ma ha ca rô ni ca gia. 4. Úm tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tả. 5. Nam tế bào tất kiết lật đỏa y mông a rị gia, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. 6. Nam tế bào na ra cẩn trì, hệ rị ma ha bàn nhiều sa mế . 7. Tát bà a tha đậu du bằng, a thệ đựng, tát bà tát đá na ma bà già ma phạt đặt đậu. 8. Đát điệt tha. Úm a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế . 9. Di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma la ma la. 10. Ma hê ma hê, rị đà đựng, cu ru cu ru kiết mông. 11. Cu ru cu ru, phạt xà gia đế. Ma ha vạc xà gia đế. 12. Đà ra đà ra địa rị ni, thất Phật ra gia. 13. Giá chỉ la giá la, mạ mạ phát ma ra, mục đế lệ . 14. Y hê, y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lị. 15. Vạc sa phát sâm, Phật ra xá gia. Hu lu hu lu ma la. 16. Hu lu hu lu hê lị, sa ra sa ra, say mê ri say đắm ri , su ru su ru. 17. Người yêu đề dạ, người thương đề dạ, tình nhân đà dạ, tình nhân đà dạ. 18. Di đế rị gia, na la cẩn trì, địa rị sắt ni na. 19. Tía dạ ma mãng cầu sa bà ha. Vớ đà dạ sa bà ha. Ma ha vớ đà dạ sa bà ha. 20. Tất đà dủ nghệ thất bàn ra dạ sa bà ha. Mãng cầu la cẩn trì , sa bà ha. 21. Ma ra na ra sa bà ha. Vớ ra tăng a mục khê da, sa bà ha. 22. Sa bà ma ha, a tất đà dạ, sa bà ha. Mang kiết ra a vớ đà dạ, sa bà ha. 23. Tía đà ma kiết vớ đá dạ, sa bà ha. Na la cẩn trì bàn già ra gia, sa bà ha. 24. Ma bà rị thắng kiết ra dạ, sa bà ha. 25. Nam mô hát ra đát mãng cầu đá ra dạ gia. 26. Nam tế bào a rị gia bà lô kiết đế , thước bàn ra dạ, sa bà ha. 27. Úm tất điện đô mạn đá ra bạt đà gia, sa bà ha. ( 3 lần )

SÁM NGUYỆN

Đệ tử kính lạy, Đức Phật say đắm Ca, Phật A Di Đà. Thập phương chư Phật, Vô lượng Phật Pháp, cùng thánh hiền hậu Tăng. Đệ tử nhiều năm lâu kiếp, Nghiệp chướng nặng nề nề, Tham giận kiêu căng, say mê mê lầm lạc. thời nay nhờ Phật, Biết sự lỗi lầm, thật tâm sám hối, Thề kị điều dữ, Nguyện làm cho điều lành. Ngữa trông ơn Phật , tự bi gia hộ, Thân không tật bệnh, trung ương không phiền não. hàng ngày an vui tu tập, Pháp Phật nhiệm mầu. Để mau thoát khỏi luân hồi, Minh trọng điểm kiến tánh, Trí tuệ sáng sủa suốt, Thần thông tự tại. Đặng cứu vãn độ những bậc tôn trưởng, bố mẹ anh em, Thân bởi quyến thuộc, Cùng tất cả chúng sinh, Đồng thành Phật đạo.

TÁN HƯƠNG

Lò hương vừa đốt Cõi Phật thơm lây Chư Phật bốn đại dương đều xa hay. Thấu thành tâm này, Chư Phật hiện thân ngay.

Nam mô mùi hương Vân Cái nhân tình tát ma ha tát ( 3 lần)

Chân ngôn sạch sẽ nghiệp khẩu

Tu rị, tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị, sa bà ha ( 3 lần)

Chân ngôn sạch sẽ nghiệp thân

Tu đa rị, tu đa rị, tu ma rị, sa bà ha ( 3 lần)

Chân ngôn sạch cha nghiệp

Úm sa phạt bà phạ, truật đà sa phạ, đạt ma sa phạ, bà phạ truật độ hám. ( 3 lần)

Chân ngôn an thổ công

Nam mô tam mãn đá một đà nẫm, úm độ rô độ rô địa vĩ, sa bà ha. ( 3 lần)

Chân ngôn phổ cúng dường

Úm nga nga nẵng tam bà phát phiệt nhật la hộc. ( 3 lần)

TỤNG tởm PHÁT NGUYỆN

Kính lạy tam giới tôn, Quy mệnh mười phương Phật, nhỏ nay vạc nguyện rộng, Trì tụng tởm Di Lặc. bên trên đền tứ ơn nặng, Dưới cứu khổ ba đường. trường hợp ai thấy, nghe được, Đều phân phát lòng nhân tình đề. Khi không còn báo thân này, tham dự Long Hoa hội.

Nam mô Long Hoa Giáo công ty Đương Lai Hạ sanh DI Lặc Tôn Phật (3 lần)

KỆ KHAI KINH

Pháp Phật cao siêu rất nhiệm mầu, nghìn muôn ức kiếp dễ hay đâu. nhỏ nay nghe thấy xin vâng giữ, Chân nghĩa Như Lai đọc thật sâu.

Nam tế bào Bổn Sư ưng ý Ca Mâu Ni Phật. ( 3 lần) Nam tế bào Đạo Tràng Hội Thượng Phật người tình tát . ( 3 lần)

PHẬT NÓI khiếp DI LẶC HẠ SINH THÀNH PHẬT.(1)

Hán dịch: Tam Tạng pháp sư Nghĩa Tịnh Việt dịch: Thích trung ương Châu

1. Chủ yếu tôi được nghe, vào một thời kia, cầm cố tôn an trụ bên trên núi Linh Thứu, ở trong thành vương Xá. Ngài và một số trong những chúng Đại nhảy Sô cùng ở chỗ này (2).

2. Và, khi bấy giờ gồm bậc đại trí là Xá Lỵ tử, là bậc pháp tướng, buổi tối cao trong chúng vị thương cầm gian, liền từ tòa ngồi, khoan thai đứng dậy, trễ áo vai hữu, gối hữu quỳ đất, chấp tay cung kính, bạch cầm cố Tôn rằng:“ Kính bạch núm Tôn Kính mong Thế Tôn, rũ lòng chấp thuận.”

3. Đức Phật con kiến bảo ông Xá Lỵ Tử :“ Tùy ông hỏi gì, Ta sẽ giãng giải.”

4. Ngay trong lúc bấy giờ, ông Xá Lỵ Tử, thỉnh vấn núm Tôn bởi lời kệ tụng: “ Như kinh đã nói, Đại Sư thụ ký kết vị Phật trong tương lai là ngài từ Thị. Kính mong Thế Tôn, trùng tụng gớm ấy, và rõ ràng rõ uy đức thần thông của ngài trường đoản cú Thị. Bọn chúng con ý muốn nghe về vấn đề ấy.”

5. Đức Phật tự ái, bảo Xá Lỵ Tử :“ Ông buộc phải chí tâm, lắng nghe mang đến rõ, Ta sẽ vì chưng ông nói rộng lớn về vấn đề Thế Tôn từ Thị, vào đời sau này.”

6. Với trần thế ấy, nước nơi biển cả cả, từ từ cạn đi, xuống cho hai nghìn ba trăm do tuần (3) để lộ đất đai của Chuyễn Luân Vương. Phái mạnh thiện cỗ châu, đất đai ngang dọc, hàng vạn do tuần, với khắp phần đa nơi đã gồm chúng sinh an trụ vào đó, phần nhiều được sung mãn. Đất nước nhiều thịnh, không có hình phạt, không có tai ách. Nam thanh nữ nơi đây, vày thiện nghiệp sinh. Đất không tồn tại gai, thuần thảm cỏ mềm. Chân bước tới trên, như bên trên bông mịn. Đất nước tự nhiên mọc lên lúa hương, hương vị thơm ngon, thảy hồ hết đầy đủ. Tự nhiên và thoải mái các cây, hóa ra y phục, đủ nhằm trang nghiêm. Từng cây cao độ cha vạn câu xa (4), trái cây đầy dẫy.

7. Tín đồ trong nước ấy sống tám vạn tuổi, không tồn tại tật khổ, không tồn tại phiền não, thường an vui. Đức tướng mạo trang nghiêm, nhan sắc lực viên mãn. Nhưng bạn ta lo chỉ về tía việc, là lo thức ăn, lo sự suy yếu, lo sự một thể lợi. Về phần bạn nữ giới, mãi năm trăm tuổi, mới kết hôn nhân. Khi fan nào đó, ước ao di một thể lợi, đất tự nứt ra, thuận lợi vào đó, đất liền khép lại. Khi sắp mệnh chung, tự mình đi đến ngay chỗ nghĩa trang thân hóa trên đó. Đô thàng Luân vương là diệu phái mạnh tướng. Bề dọc đô thành mười hai vị tuần. Chiều rộng cùa nó là bảy vì chưng tuần. Dân cư trong thành, gần như là những người dân đã trồng nhân tốt. Thành bao gồm thắng đức, ai ở phần đông vui. Thọ đài, những sở ngăn ngừa kẻ địch, toàn bộ xây nên, đều bởi thất bảo (6). Khóa cùng những cửa, cũng dát châu báu. Hòa rãnh xung quanh thành , làm bởi ngọc quý. Hoa thơm nức lẩy, chim đẹp liệng bay. Bảy hàng nhiều la (2) trồng quang quẻ tất cả. Và, những trang nghiêm bằng các châu báu. Trên mổi cây ấy đa số treo chuông khánh. Gió hiu hiu thổi vào những cây báu, ra mắt những tiếng, êm nhẹ nhiệm mầu, như tấu chén bát âm (8) người nghe hoan hỷ. Nơi nào cũng bao gồm ao hồ đẹp mắt mắt, trong các số ấy đầy dẫy đông đảo hoa tạp sắc. Vườn, rừng thơm đẹp, thành quách trang nghiêm.

8. Đất nước nầy tất cả một vị thánh chủ tên là phía Khư, là Kim luân Vương, ách thống trị bốn châu, uy lực, giầu thịnh. Phúc nghiệp đơn vị vua, mạnh bạo vô song. Lại còn cả bốn loại hùng binh. Mọi thứ thành tựu, đều bởi thất bảo. đơn vị vua còn có một nghìn fan con. Bốn biển khơi thanh bình, không tồn tại chiến tranh. Thiết yếu pháp dạy dỗ dân, khuyên rất nhiều bình đẵng. Đất nước còn tồn tại bốn kho tàng lớn. Vào mổi kho báu có trăm vạn ức đa số thứ trân bảo. Ở Yết Lăng Già , tất cả một kho báu là Băng Kiệt La. Ở Mật Hy LA, tất cả một kho báu là chén bát Trục Ca. Ở địa điểm Kiền Đà, , có một kho tàng Y La chén bát La. Ở Bà La Tư, gồm một kho tàng tên là hướng Khư. Bốn kho báu ấy, thuộc vua hướng Khư. Vì chưng nương dựa vào bao phúc nghiệp trước, cho nên ngày nay, quả báo thành tựu.

9. Bên vua lại sở hữu phụ quốc đại thần, chiếc Bà La Môn, tên là Thiện Tịnh. Ông làm Quốc Sư, là bậc đa văn, hiểu suốt “ Tứ Minh” (9) thông các tạp luận, say mê nghe, say đắm học, khéo léo hành trì, lại khéo giáo hóa, và tới các môn huấn giải, giãi tỏ (10) ” đều nghiên cứu và phân tích cả. Với bà Tịnh Diệu là vk Thiện Tịnh, vóc dáng đoan nghiêm, ai nhìn thấy bà cũng phần nhiều hoan hỹ.

10. Nay đức trường đoản cú Thị, trường đoản cú trời Đâu Suất (11) mượn khu vực Tịnh Diệu, mang bào thai người, mang lại thân sau cùng. Mang thai đại thánh, đầy đủ mười tháng. Một hôm tôn mẫu của đức trường đoản cú thị, thăm vườn Diệu Hoa. Lúc đến vườn này, bà ko ngồi, nằm, đứng vịn cây hoa, bổng nhiên đản hiện ra đức từ bỏ Thị.

11. Lúc Từ Thị sinh từ địa điểm nách buộc phải thân mẫu mã Ngài, như ánh phương diện trời, vượt khỏi mây mờ, phóng ra ánh sáng, chiếu khắp tất cả. Tuy mượn bào thai, tuy thế không lan truyền xúc những cảnh è tục. Như hoa sen thơm, tự nước mọc lên.

12. Khi ánh sáng chiếu tràn lan ba cõi (12) , toàn bộ mọi nơi, chỗ nào cũng đều kính ngưỡng ánh sáng của đức tự Thị. Và trong những khi sinh, Đế say đắm Thiên công ty (13) , từ bỏ nâng tình nhân tát và vô cùng vui mừng, chạm chán Lưỡng Túc Tôn (14) . Trong thời hạn ấy, tự nhiên và thoải mái Bồ tát ghê hành bảy bước, trong mổi cách đi, nở hoa sen báu.

13. Lúc đó Từ Thị quan gần kề mười phương tuyên cáo chư thiên cùng nhân chúng rằng; “ Đây thân buổi tối hậu, đạt tới vô sinh, triệu chứng nhập Niết bàn”. (15)

14. Sau tiếng phút ấy, rồng xịt thanh thủy, rửa mặt thân Đại Bi, chư thiên rải hoa, rợp khắp hỏng không, chư thiên núm lọng, đậy Đại tự Tôn. Người nào cũng đều sinh trung tâm hy hữu, và gần như thủ hộ thân của ý trung nhân tát.

15. Vú nuôi nâng niu, ẵm thân nhân tình Tát. Thấy thân hiện rõ 32 tướng mạo tốt, đủ hầu như ánh sáng. Bà tức khắc trao Ngài mang đến thân chủng loại Ngài. Fan trong hoàng cung rước se mang lại rước. Xe pháo này trạm trổ, chỉnh tề châu báu. Bà mẹ con lên xe chư thiên nâng đỡ. Nghìn sản phẩm công nghệ âm nhạc, trỗi khúc vui mừng, dẫn đạo về cung.

16. Từ bỏ Thị vào thành, hoa trời tung rãi. Ngày Ngài đản sinh., thể phụ nữ mang thai, thân được an ổn, đầy đủ sinh con trai, hợp lý trí tuệ. Tôn phụ thiện tịnh nhìn dung nhan con, đầy đủ 32 tướng, trung khu sinh hoan hỷ. Rồi ông coi tướng, biết con hai tướng: ví như ở cố gắng gian, có tác dụng chuyễn luân vương, và nếu xuất gia, thành bậc bao gồm Giác.

17. Người tình Tát khôn lớn, yêu mến xót chúng sinh. Bọn chúng sinh ngơi nghỉ trong nhức khổ, hiểm nạn, với bị luân hồi, ko lúc hoàn thành nghỉ. Thân Ngài sắc vàng, sáng tõa rực rỡ. Âm thanh của Ngài, như giờ phạm âm. Mắt Ngài ánh xanh, như hoa sen xanh. Chi thể của Ngài, tám mươi khủy tay. Với tướng đoan nghiêm, như phương diện trăng tròn.

18. Đối với nhân tình tát, số đông nghề mọi giỏi,. Lại khéo dạy bảo những người dân theo học. Ngay cho trẻ nhỏ tuổi xin theo học Ngài, số bạn dến cả tám vạn tư nghìn.

19. Vào thế gian ấy Luân Vương phía Khư dụng cờ bảy báu (17) , cờ cao vào cỡ khoảng chừng bảy mươi tầm (18) , và rộng vào khoảng, độ sáu mươi tầm. Dựng cờ dứt rồi, vua phạt xả tâm, mang đến Bà La Môn, lập hội vô già (19) , làm việc bố thí, một bí quyết bình đẵng.

20. Trong trần thế nầy, những hàng Phạm Chí (20), tất cả đến ngàn người, được cờ báu nầy, tích tắc lỗi bể. Người yêu tát thấy thế, Ngài từ bỏ niệm rằng, vụ việc thế tục, đều như thế cả. Đều bị sinh tử đau khổ ràng buộc. Vày đó, Ngài tức thời nghĩ mang lại xuất ly. Ao ước đạo tịch diệt, vứt tục xuất gia. Xuất gia bệnh đạo, cứu vãn vớt bọn chúng sinh, thoát khỏi luân hồi, sinh, già , bệnh, chết.

21. Ngày đức trường đoản cú Tôn, hưng khởi đại nguyện, đã gồm số tín đồ tám vạn tứ ngàn, sinh chổ chính giữa yếm ly, tu theo phạm hạnh. Đêm new phát tâm, xả tục xuất gia, Ngài đã hội chứng được ngôi đẵng giác địa. Tất cả cây bồ đề, thương hiệu là Long Hoa, cao bốn vì chưng tuần, tươi tốt sum sê. Cành lá đậy rợp, tỏa ra tứ bên, sáu câu lô xá. Trường đoản cú Thị đại bi, thành ngôi cháng giác, dưới cội cây nầy.

22. Đối với loài người, tự Thị đại bi là bậc buổi tối thắng, Ngài đủ tám thứ music cõi Phạm (21). Thuyết pháp độ sinh, bỏ những phiền não. Khổ, nơi sinh khổ, tất cả trừ diệt. Tu tám chính nghĩa (22) , lên bờ Niết Bàn. Ngài vì các hàng thanh tín phái nam nữ, nói tư chân đế (23). Được nghe pháp rối, dốc lòng vâng giữ.

23. Trong sân vườn Diệu Hoa, bọn chúng họp đông đảo. Đấy đủ quyến thuộc, sản phẩm trăn do tuần. Hướng Khư Luân Vương, nghe pháp thâm diệu, bỏ hết trần lao, chổ chính giữa thích xuất gia. Ko tiếc vật dụng gì, trong vị trí hoàng cung. Chỉ dốc một lòng, muốn cầu xuất ly. Và cả quần chúng, tám vạn bốn nghìn, cũng phần đa theo vua, xuất gia tu đạo. Lại cả con trẻ nhỏ, loại Bà la môn, anh em ắt có, tám vạn tứ nghìn, nghe vua quăng quật tục, cũng ước xuất gia. Cả quan nhà Tạng, tên là Thiện Tài, với nghìn quyến thuộc, cũng ước xuất gia. Người vợ Tỳ Xá Khư, bảo chị em trong cung, cùng những tùy tùng, tám vạn bốn nghìn, đều cấu xuất gia. Cho đến con số, trên trăm nghìn tín đồ thiện nam, thiện nữ, nghe Phật nói pháp cũng ước xuất gia.

24. Ngài là một trong bực Thánh chủ từ bi, được bạn và trời, cung kính tôn trọng. Quán toàn bộ tâm bọn chúng sinh rồi, tuyên diễn pháp yếu. Ngài bảo đại chúng, các vị buộc phải biết, cùng với lòng từ bỏ bi của Phật say mê Ca, đã dạy các vị, tu theo chính đạo, bởi vì đó những vị sinh vào pháp tôi. Với nhân duyên trước, hoặc dùng hương hoa, tràng phan lọng tán, trang nghiêm rất đẹp đẽ, cúng nhịn nhường Mâu Ni, bắt buộc được sinh vào pháp hội của Tôi. Hoặc dùng những thứ uất kim trầm thủy, các loại đất bùn, thơm tho không bẩn sẻ, dùng làm xây cất và nhằm tô trát, cúng nhường nhịn vào ngôi tháp Phật Mâu Ni. Vì nhân duyên ấy, sinh trong pháp Tôi. Quy y Phật , Pháp. Tăng, kính cẩn thân cận, tu đông đảo thiện hạnh, sẽ tiến hành sinh vào pháp hội của Tôi. Hoặc vào Phật pháp, lâu trì học xứ, khéo giữ lại không phạm, sẽ được sinh vào pháp hội của Tôi. Với tứ phương tăng, bái áo, món ăn, cùng đều thuốc tốt, sẽ được sinh vào pháp hội của Tôi. Trong tư kỳ chay, hoặc mon thần thông (24) , thụ trì tám giới (25), sẽ tiến hành sinh vào pháp hội của Tôi. Hoặc dùng cha thông như thần cảnh ký và giới giáo thụ (26) , giáo đạo Thanh Văn, tiêu diệt phiền não, và để được dự vào pháp hội Long Hoa.

25. Hội đầu thuyết pháp, độ các Thanh Văn, khỏi phiền óc chướng. Số bạn được độ, chín mươi sáu ức. Hội hai, thuyết pháp, độ các Thanh Văn, qua biển cả vô minh. Số người được đọ, chín mươi bốn ức. Hội ba, thuyết pháp, độ các Thanh Văn, điều phục thiện tâm. Số fan được đọ, chín mươi nhì ức.

26. Ba lần chuyễn pháp, nhân thiên thuần tịnh, đem bọn chúng đệ tử, vào thành từ trần thực. Vào Diệu Trành thành, đường xá nghiêm sạch. Trời cúng nhường nhịn Phật, rải hoa mạn đà, những thiên chúng khác: Tứ vương, Phạm vương . . . , cúng nhường hương hoa, quanh thân đại bi. Chư Thiên đức lớn, dâng y phục đẹp. Các vật thờ dường của các chư thiên, phất phắn thành ấp, tràn ngập đường xá. Mục dích các vị, cung kính ngắm nhìn bậc đại y vương, ra đời hóa độ. Hương thơm hoa diệu bảo khắp chốn, khắp nơi, ai bước đi lên, như bước tới nệm bông đâu-la-miên (27) . Tràng phan âm nhạc, la liệt mặt đường.

27. Vua trời Đế Thích, cùng chúng nhân thiên, tán thán công đức, bậc đại tự Tôn: Nhất trung khu kính lễ bậc Thiên Thượng Tôn. Nhất chổ chính giữa kính lễ bậc Sĩ Trung Thắng. Lành sửa chữa thay thế Tôn, yêu thương xót vắt gian. Gồm uy đức lớn, tạo nên chúng ma, quy trọng điểm đỉnh lễ, tán ngưỡng Đạo Sư. Thiên bọn chúng Phạm vương, quyến nằm trong vây quanh, cần sử dụng tiếng Phạm Âm, xiễn dương diệu pháp.

28. Trong quả đât này, nhiều A la hán, trừ quăng quật lậu nghiệp, lìa hẳn phiền não. Nhân, Thiên, Long Thần, Càn Thát, Tu la, La sát, Dược Xoa. . . Hoan tin vui cúng dường.

29. Đại bọn chúng khi ấy, xong xuôi chướng, trừ hoặc, hết sức việt sinh tử, tu hạnh thanh tịnh, đại bọn chúng khi ấy, không mê mẩn của báu, vô ngã, bửa sở, tu hạnh thanh tịnh. Đại bọn chúng khi ấy, xé lưới tham ái, tĩnh lự trả toàn, tu hạnh thanh tịnh. Đại chúng khi ấy, xé lưới tham ái, tĩnh lự hoàn toàn, tu hạnh thanh tịnh.

30. Rứa Tôn từ bỏ Thị, yêu mến xót hữu tình, thuyết pháp độ sinh, trong sáu vạn năm, hóa trăm vạn ức, qua biện phiền não.

31. Bao gồm duyên hồ hết độ, rồi nhập Niết Bàn. Cầm Tôn từ Thị, sau nhập Niết Bàn, chủ yếu pháp còn sót lại được sáu vạn năm.

32. Ở vào pháp ta, thâm trung tâm tín thụ, trong ngày sau này, được gặp Từ Thị. Nếu fan thông tuệ, nghe nói việc này, ai ko vui mừng, mong gặp gỡ Từ Thị. Tín đồ cầu giải thoát, chạm mặt hội Long Hoa, cúng dường Tam bảo. Đừng yêu cầu phóng dật.

33. Bấy giờ thay Tôn vị Xá Lỵ Tử với cả đại chúng, nói và ghi nhận sự việc về sau của đức trường đoản cú Thị. Sau đó, lại bảo ngài Xá Lỵ Tử, nếu gồm thiện nam và thiện chị em nào nghe được pháp này, thụ trì đọc tụng, và vì fan khác, diễn nói bao gồm pháp, như nói, tu hành, cúng nhường hương hoa, viết chép kinh quyễn. . ., thì các người ấy, về đời sau này, đưa ra quyết định sẽ được chạm chán đức từ bỏ Thị, và trong ba hội, nhờ ơn cứu vớt độ.

34. Khi đức thay Tôn nói bài bác tụng rồi, ngài Xá Lỵ Tử với cả đại chúng, hoan tin vui tín thụ, đỉnh lể vâng làm.

PHẬT NÓI ghê QUÁN DI LẶC BỒ TÁT THƯỢNG SINH ĐÂU SUẤT THIÊN (1).

Hán dịch: Cư sĩ Cừ ghê Thanh đời Tống. Việt dịch: Thích chổ chính giữa Châu.

1. Chính tôi được nghe, vào một trong những thời kia, ông phật trụ tại vườn cung cấp Cô Độc, rặng cây Kỳ Đà, trực thuộc nước Xá vệ.

2. Bấy giờ thay Tôn cử đụng thân thể, phóng ra hào quang. Hào quang dung nhan vàng, quanh vườn Kỳ Đà. Quanh suốt bảy vòng, rồi chiếu vào nhà ông Tu Đạt (2) ở. Hào quang quẻ chiếu này cũng bởi sắc vàng. Hào quang rubi này, như từng đám mây lan tỏa cùng khắp toàn quốc Xá Vệ .

Xem thêm: Cải Thiện Tình Trạng Trẻ Sơ Sinh Giật Mình Khóc Thét Thế Nào?

Lan cho tới chổ làm sao , khu vực ấy gần như mưa.

3. Sau đó, Ngài lại hóa hoa sen vàng. Trong mổi hào quang quẻ hóa hoa sen vàng, trong những số đó có đến vô lượng trăm ngàn chư đại hóa Phật , và mổi hóa Phật, phần lớn xướng lên rằng: “ Nay ở trong này có nghìn nhân tình tát, vẫn thành Phật đạo. Đầu tiên thành Phật, Ngài Câu lưu Tôn. Cùng thời sau cuối , vị được thành Phật là ngài lâu Chí ”.

4. Các vị hóa Phật, nói lời ấy rồi, ông Kiều è Như, tự thiền định dậy, với hai trăm năm mươi quyến thuộc cùng mang lại nơi Phật . Ngài Đại Ca Diếp cũng thuộc hai trăm năm mươi quyến thuộc, cùng đến nơi Phật. Đại Mục Kiền Liên cũng cùng hai trăm năm mươi quyến thuộc, cùng mang lại nơi Phật. Tôn đưa Xá Lỵ cũng cùng hai trăm năm mươi quyến thuộc, cùng mang lại nơi Phật. Tu Đạt trưởng giả cũng cùng bố nghìn vị Ưu bà Tắc (3), cùng cho nơi Phật. Tỳ Xá Khư Mẩu cũng cùng hai ngàn vị Ưu bà Di (4) , cùng đến nơi Phật. Bọn chúng đại ý trung nhân tát bao gồm mười sáu vị như là Bồ tát Bạt Đà Bà La ..., cũng mang đến nơi Phật. Ngài pháp vương tử (5) Văn Thù Sư Lỵ cũng cùng năm trăm vị người yêu tát không giống cùng mang đến nơi Phật. Cả đến các vị Thiên, Long, Dạ Xoa, cùng Càn Thát Ba..., không còn thảy đại chúng, thấy hào quang đãng Phật , hầu hết cùng vân tập cho nơi Phật trụ.

5. Bấy giờ nạm Tôn lại phóng thêm ra hàng trăm ngàn hào quang quẻ tướng trung tâm vui chơi quảng trường thiệt. Trong mổi hào quang, tất cả nghìn màu sắc sắc, có rất nhiều hóa Phật. Những hóa Phật ấy, tuy rằng khác miệng, nhưng đồng âm thanh, đầy đủ nói lên rằng: “ các đại ý trung nhân tát đầy đủ thanh tịnh nầy, tất cả Đà ra ni (6) vô cùng sâu vi diệu chẳng thể nghĩ bàn như : đà ra ni mục khư, đà ra ni ko tuệ, đà ra ni vô ngại tính, đà ra ni đại giải thoát vô tướng”.

6. Khi ấy Thế Tôn dùng một music nói ra trăm ức môn đà ra ni. Lúc cố kỉnh Tôn nói đà ra ni song, sống trong pháp hội bao gồm một người yêu tát tên là Di Lặc, nghe lời Phật nói tức thời triệu chứng được hàng nghìn vạn ức môn đà ra ni, cùng ngay sau đó, nhân tình tát Di Lặc, ngay tức thì từ tòa ngồi, trang nghiêm y phục, xoa tay. Lẹo tay, đứng tức thì trước Phật.

7. Và, thuộc khi ấy, ông Ưu Bà Ly, tự tòa đứng dậy, đầu diện tác lễ, bạch tiên phật rằng:“ Kính bạch cố kỉnh Tôn, xưa tê khi cố Tôn nói vào kinh luật pháp rằng, A Dật Đa sẽ được thành Phật, ngơi nghỉ đời sau nầy. Nay bé thấy rằng ông A Dật Đa vẫn còn vừa đủ tấm thân phàm phu cùng chưa hoàn thành hết được những lậu hoặc. Lúc Di Lặc mất đang sinh nơi nào ? phiên bản thân Di Lặc, con fan hiện nay, tuy thế xuất gia, không tu thiền định, không xong phiền não. Nắm Tôn thụ ký (7) mang đến ông Di Lặc con không đủ can đảm nghi. Nhưng, con mong mỏi biết, lúc ông mất rối, sinh vào nước làm sao ?

8. Vắt Tôn ngay tắp lự bảo ông Ưu Bà Ly :“ Ông hãy nghe kỹ, nghe cho thật kỹ và khéo ghi nhớ nghĩ, ni Như Lai đây, bậc Chánh biến tri, ở trong chúng này, nói về Di Lặc bậc đại người tình tát, thụ ký kết vô thượng chính đẵng chánh giác”. 9. Sau mười nhì năm, Di Lặc mệnh chung, quyết được sinh lên cõi trời Đâu Suất. Bên trên trời Đâu Suất bao gồm năm trăm ức những vị Thiên tử. Từng vị Thiên tử đều tu về pháp thí ba la mật. Các vị Thiên tử bởi vì sự cúng nhịn nhường một vị người tình tát “ độc nhất sinh xẻ sứ ” (8) dựa vào phúc lực ấy, xây dựng cung điện. Các vị buông bỏ bỏ cả những mũ báu chiên đàn ma ni, quỳ thẳng, chắp tay, phân phát lời nguyện rằng :“ thời buổi này chúng nhỏ đem các bảo châu với mũ thiên quan, thực vô giá bán này, chỉ với mục đích cúng dường mang đến bậc “ Đại trọng tâm Chúng Sinh” Vì, rằng bậc này, ko bao thọ nữa, sinh sống trong đời sau, thành bậc vô thượng thiết yếu đẵng chủ yếu giác. Chúng con chỉ mong, vào đời sau này, bọn chúng con sẽ được trang nghiêm quốc giới củ a tiên phật ấy, với được thụ ký. Giả dụ được như vậy , mũ báu của chúng con, biến thành dồ cúng”. Rồi cứ như thế, các vị thiên tử lấn lượt quỳ thẳng cũng lại phát nguyện, nguyện mập như trên.

10. Khi các Thiên tử phạt nguyện dứt rồi, các mũ báu ấy hóa thành năm trăm vạn ức cung báu. Từng một cung báu có một trùng tường. Mỗi một trùng tường, xây bàng bảy báu. Và, mỗi vật dụng báu phóng ra thường niên trăm ức ánh sáng. Trong mỗi ánh sáng, có năm trăm ức nhành hoa sen lớn. Mỗi một hoa sen, lại biến hóa ra thành năm trăm ức hàng cây bảy báu. Mổi một lá cây, lại có hàng năm trăm ức nhan sắc báu. Từng một sắc đẹp báu, bao gồm năm trăm ức ánh sáng vàng ròng rã cõi Diêm phù bọn (9). Mỗi một ánh sáng như ánh vàng ròng cõi Diêm phù đàn, hiện năm trăm ức chư thiên bảo nữ. Mỗi thanh nữ bảo nữ, đứng bên dưới cây báu, cầm hàng nghìn ức vô vàn anh lạc (10). Và, trong lúc ấy, thoải mái và tự nhiên trổi lên music vi diệu. Trong music ấy, diễn giả ra đều pháp luân bất thoái. Những cây báu ấy, sinh ra các quả, màu như trộn lê. Các ánh sáng sủa ấy, chiếu theo chiều phải, uyển đưa phát ra các thứ âm thanh. Những music ấy, nói ra phần nhiều pháp đại từ, đại bi.

11. Về mỗi trùng tường, cao độ vào khoảng, sáu hai vì chưng tuần. Tường dầy vào tầm mười bốn vày tuần. Vào trùng tường ấy, tất cả năm trăm ức những vị Long vương vây quanh gìn giữ. Từng vị Long vương, hóa hàng trăm ngàn ức sản phẩm cây bảy báu, để trang nghiêm thêm những trùng tường ấy. Rồi thoải mái và tự nhiên có gió nhỏ nhỏ thổi động những câu ấy. Những cành cây ấy va va vào nhau, diễn ra những pháp: khổ, không, vô thường, vô ngã, và cả pháp tía la mật.

12. Trong hoàng cung này, tất cả vị đại thần, thương hiệu gọi là Lao Độ Bạt Đề, tức khắc từ tòa ngồi vực dậy đỉnh lễ toàn bộ chư Phật ở mọi mười phương, vá phạt ra lời thệ nguyện rộng lớn lớn:“ nay tôi muốm xây ngôi thiện pháp đường, chí thành bái dường bồ tát Di Lặc. Nếu có phúc ấy, nơi trán của tôi, tự nhiên xuất ra các thứ bảo châu, để tôi được gia công theo như sở nguyện”. Đại thần nguyện rồi, thoải mái và tự nhiên trên trán xuất ra trăm lắp thêm bảo châu, lưu giữ ly, và ngọc trộn lê, vớ cả màu sắc ấy như ngọc ma ni này, chiếu tõa hỏng không, ngay tắp lự hóa hiện ra bốn mươi chín trùng bảo cung ấy, được đúng theo thành lại, nhắc như vạn ức viên ngọc ma ni, color tía biếc, thấu trong cả trong ngoài. Ánh ma ni nầy, chiếu tõa hư không, ngay tức khắc hóa hiện nay ra tư mươi chín trùng bảo cung vi diệu. Từng hàng cầu thang cũa bảo cung ấy, được vừa lòng thành lại, kể như vạn ức viên ngọc ma ni, ở bên dưới bảo sở của cõi Phạm thiên. Những lan can ấy, tự nhiên hóa sanh chín ức thiên tử, cùng năm trăm ức các cô gái thiên người vợ . Tay từng thiên người vợ lại hóa hình thành vô lượng ức vạn hoa sen bảy báu. Trên mỗi hoa sen, có đến vô lượng số ức hòa quang. Vào hào quang ấy đủ những nhạc khí. Các nhạc khí ấy, không đánh tự kêu. Lúc tiếng nhạc khí tự nhiên phóng ra, các nàng thiên cô gái cũng cụ nhạc khí, ghen tuông đua ca vũ. đầy đủ ca vũ ấy chỉ ca diễn nói đến mười điều thiện, tứ nguyện rộng lớn. Chư Thiên nghe rồi, phạt vô thượng tâm.

13. Trong các vườn hoa, có những mương nước, tạo bằng lưu ly, tám color xen lẫn. Trong mỗi mương nước, được vừa lòng thành bởi hàng năm trăm ức các thứ bảo châu. Trong những mương nước, nước tất cả tám vị, tám sắc đầy đủ. Lúc nước phun ra, phun vòng hành cột, ra phía bên ngoài bốn cửa, lại hóa sinh ra bốn loại hoa quý. Nước trong hóa ra, như hoa báu tỏa. Trên mỗi bông hoa, hăm tư thiên nữ, nhan sắc thân vi diệu, như sự trang nghiêm, thân những Bồ tát. Trong tay thiên nữ, tự nhiên hóa sinh, thường niên trăm ức các loại bảo khí. Trong những bảo khí, thoải mái và tự nhiên cam lộ, tràn trề trong ấy. Các thiếu nữ thiên nữ, vai tã mang đầy đông đảo vòng anh lạc, vai hữu lại mang vô lượng nhạc khí. Âm thanh nhạc khí, như mây trên không, từ hơi nước tụ. Âm thanh lưu lượng, chỉ tán thán về sáu cha la mật của những Bồ tát. Nếu ai sinh lên cõi trời Đâu Suất, từ nhiên cũng rất được các thiên phụ nữ ấy, phục dịch săn sóc.

14. Có những tòa ngồi, hình sư tử lớn, tạo bởi bảy báu, cao bốn bởi tuần. Tòa sư tử ấy, được trang nghiêm bằng vàng Diêm phù đàn, và cùng với rất nhiều các châu bảo khác. Tứ góc tòa nầy, trạm tứ hoa sen. Mỗi một hoa sen, được tạo thành bằng hàng trăm ngàn thứ báu. Mỗi đồ vật báu ấy, luôn luôn phóng ra trăm ánh sáng. Trong ánh sáng ấy, cực kỳ vi diệu, chúng biến hóa ra những tạp hoa khác, bằng những châu báu, hằng trăm ức bông, để trang nghiêm cho những cờ (11) bảy báu.

15. Và, khi bấy giờ trăm ngàn Phạm vương từng vị đều mang một thứ diệu bảo cũa cõi Phạm thiên, làm cho thành chuông báu, treo trên ngọn cờ. Các Tiểu Phạm vương, cũng mang các thứ châu báu cõi mình, làm cho thành màn lưới, giăng phủ lên trên những lá cờ báu. Trăm nghìn quyến trực thuộc thiên tử, thiên nữ, cũng lấy hoa báu, để lên trên các tòa và, những hoa ấy, tự nhiên và thoải mái hiện ra hàng năm trăm ức các thiếu nữ bảo nữ, tay ráng bạch phất (12) , đứng hầu dưới cờ.

16. Nâng đỡ cung diện, tứ góc điện gồm bốn cây cột báu. Mỗi cột báu ấy, lại hóa hiển thị trăm nghìn thọ các, có hàng nghìn nghìn các chị em thiên nữ, sắc đẹp vô cùng, tay chũm nhạc khí. Vào nhạc khí ấy, phát ra âm thanh, diễn nói các pháp: khổ, không, vô thường, vô bửa và cùng những ba la mật.

17. Như vậy thiên cung, tất cả trăm ức vô lượng bảo sắc. Cho tới hết thảy các nàng thiên nữ cũng bằng bảo sắc. Vì đó, vô lượng chư thiên ở mọi mười phương. Khi sắp tới mệnh chung, số đông nguyện sinh lên cung trời Đâu Suất .

18. Cung trời Đâu Suất , tất cả năm đại thần : Đệ độc nhất đại thần thương hiệu là Bảo Chàng. Thân vị thần này đổi thay ra bảy báu, trải mọi quanh tường nghỉ ngơi trong cung điện. Mổi thiết bị báu ấy, lại hóa ra thành không hề ít nhạc khí, treo vào chổ trống. Rồi nhạc khí ấy, trổi báo cáo nhạc. Rất nhiều tiếng nhạc ấy, thích hợp ý bọn chúng sinh. Đệ nhị đại thần, tên là Hoa Đức. Thân vị thần này, phát triển thành ra những hoa, rải khắp quanh tường ở trong cung điện. Các loại hoa ấy, biến thành lọng hoa. Mổi một lọng hoa, có hàng trăm ngàn nghìn đủ một số loại tràng phan, đi trước dẩn đạo. Đệ tam đại thần, tên là mùi hương Âm. Trong lổ nang lông của vị thần này, phóng ra các loại hương thơm hương rán đàn, ngạt ngào thơm vi diệu. Những mùi mùi hương này, tõa lên như mây, tạo nên thành trăm thứ color châu báu, cất cánh vòng bảy lần trong cung điện này. Đệ tứ đại thần, tên là hỷ Lạc. Thân vị thần này, phóng ra những ngọc như mong muốn bảo châu. Mổi một bảo châu, gắn trên tràng phan, thoải mái và tự nhiên nói ra: nguyện quy y Phật, nguyện quy y pháp, nguyện quy y Tăng. Lại cũng thổ lộ gìn giử năm giới, vô lượng thiện pháp, những Ba La Mật. Và, lời lợi ích, khuyên vắt hộ trợ về tâm ý trung nhân đề. Đệ ngũ đại thần, tên là chính Âm Thanh. Thân vị thần nầy, các lổ chân lông, phóng ra nhiều loại nước. Trên mồi nhiều loại nước, gồm năm trăm ức các loại tạp hoa. Trên từng bông hoa, lại hóa hiện ra, hăm lăm ngọc nữ. Mỗi con gái ngọc nữ, khu vực lổ chơn lông, lại phóng âm thanh. Những âm nhạc ấy, tiếng tốt thanh thoát, hơn hết âm nhạc, vào cung hoàng hậu, của những Thiên Ma.

19. Sau khi diễn tả cảnh trời Đâu Suất, tiên phật liền bảo, Ông Ưu bà Ly: “ Cõi Đâu Suất này, là chỗ phúc đức, báo ứng thắng diệu của mười điều thiện. Trường hợp ta ở đời, khoảng tầm nữa tiểu kiếp nói về trụ xứ của vị ý trung nhân tát “ duy nhất Sinh té Xứ”, hiệu quả báo ứng của mười điều thiện cũng không không còn được. Ni vì những vị, Ta nói sơ lược như thế mà thôi.

20. Đức Phật lại bảo ngài Ưu Bà Ly: “ Nếu các Tỳ Khưu hay đại bọn chúng nào, không chán sinh tử, ý muốn sinh cõi trời, nhưng chổ chính giữa ưu kính vô thượng ý trung nhân đề, với muốn được thiết kế đệ tử Di Lặc, bắt buộc quán tưởng về cõi trời Đâu Suất. Cơ mà khi tiệm tưởng, bắt buộc giữ năm giới, chén quan trai giới, thân trung ương tinh tiến. Mặc dù chưa mong cầu xong hết kết sử, nhưng rất cần phải tu, làm cho mười pháp lành. Từng sự suy nghĩ, về việc khoái lạc cực kì vi diệu, cõi trời Đâu Suất, rất cần được phát tâm. Cửa hàng tưởng như thế, gọi là chính quán. Nếu cửa hàng khác đi , sẽ là tà quán”.

21. Đức Phật dạy dỗ xong, ông Ưu Bà Ly, từ tòa đứng dậy, trang nghiêm y phục, đầu diện lễ Phật, với bạch Phật rằng: " Kính bạch rứa Tôn, bên trên trời Đâu Suất gồm có sự vui vô cùng mực như thế, nay ông Di Lặc, vào trần thế nào, ông đang viên tịch trên Diêm phù đàn, và sẽ sinh lên cõi trời Đâu Suất ?".

22. Đức Phật ngay thức thì bảo ông Ưu Bà Ly: “ Di Lặc sinh vào dòng tía bà Lợi thuộc mẫu Bà la môn, làng mạc Kiếp bố lợi, nước tía la Nại. Sau mười hai năm, vào ngày mười lăm tháng hai nông lịch, trở về chỗ sinh, ông ngồi kiết già, như vào khử định. Thân ông nhan sắc vàng, sáng màu tía biếc. Và, ánh nắng ấy, chói lói như là ánh sáng sủa của hàng trăm ngàn nghìn phương diện trời. Cũng ánh nắng ấy, soi suốt lên đến cõi trời Đâu Suất. Xá lợi thân ông, như tượng tiến thưởng đúc, không lay, không động. Viên quang quẻ thên ông, biểu hiện rõ chữ nghĩa của Thủ Lăng Nghiêm tam muội, chén nhã tía la mật đa”.

23. Lúc đó mọi fan cùng những thiên chúng dõi theo ánh sáng, tìm về nơi này, thi công bảo tháp, cúng dường xá lợi. Và, cùng khi ấy, bên trên trời Đâu Suất, ông từ bỏ hóa sinh, ngồi kiết già phu, vào hoa sen bàu, bên trên tòa sư tử, ở điện ma ni, trong đài thất bảo. Thân ông sắc vàng, như là vàng ròng nghỉ ngơi Diêm phù đàn. Thân ông cao cho mười sáu do tuần. Đủ băm nhị tướng, tám mươi vẻ đẹp. Nhục kế đầu ông, màu sắc tóc xanh tươi như ngọc lưu giữ ly. Loại mũ thiên quan tiền được trang nghiêm bởi ngọc mê say ca tỳ lăng già ma ni, trăm nghìn vạn ức ngọc lặng thúc ca. Nón thiên quan liêu ấy, có không ít màu sắc, trăm vạn ức sắc. Trong những một sắc, có đến vô lượng trăm ngàn hóa Phật, những hóa nhân tình tát, đứng bên thị giả. Những đại bồ tát ngơi nghỉ phương không giống đến, chỉ ra mười tám thần thông biến hóa (13) , tùy ý từ bỏ tại. Toàn bộ đều hiện nay trong nón thiên quan. Khoảng giữa chặn mày của ông Di Lặc, có hào quang quẻ trắng, phóng ra hàng trăm ánh sáng châu báu. Bố mươi nhì tướng, vào mổi một tướng, bao gồm năm trăm ức color châu báu. Mổi một vẻ đẹp cũng có thể có đến cả hàng năm trăm ức màu sắc châu báu. Mổi một tướng tá tốt, lại ánh hiện ra tám vạn tứ nghìn đám mây quang quẻ minh.

24. Bồ tát Di Lặc cùng những thiên tử, ngồi tòa hoa sen. Hôm mai sáu thời (14) , hay nói diệu pháp. Nói gần như pháp hạnh về “ Bất thoái chuyễn ”. Trong một thời gian, ông trần ngọc thành tựu cho hàng năm trăm ức những vị thiên tử , ko thoái chuyễn được đạo pháp vô thượng chủ yếu đẵng thiết yếu giác. Cứ cầm ngày đêm, trên trời Đâu Suất, thường xuyên nói pháp ấy, nhằm hóa độ cho các vị thiên tử. Vào tầm khoảng năm mươi sáu ức vạn năm của cõi Diêm phù, ông vẫn giáng sinh quay trở lại cõi này, như Ta vẫn nói sinh sống trong quyển khiếp Di Lặc Hạ Sinh”.

25. Đức Phật lại bảo ông Ưu ba Ly :“ núm là nhân duyên người yêu tát Di Lặc mất sinh sống Diêm phù, sinh lên Đâu Suất”.

26. “Sau Ta khử độ, các đệ tử Ta., nếu như ai siêng năng, tu những công đức, uy nghi không thiếu, quét tháp, lau đất, cúng dường các thứ hương thơm thơm, hoa quý, tu các môn định, xâm nhập chính định, phát âm tụng tởm sách, phần đa người như vậy , phải nên chí tâm. Tuy chưa dứt hết toàn bộ kết sử, cùng chưa triệu chứng được sáu phép thần thông, nhưng đề nghị hệ niệm (15) . Niệm biểu tượng Phật, xưng tán hồng danh của ông Di Lặc. Những người dân như hế, chỉ trong một niệm, thụ tám trai giới, tu các tịnh nghiệp, phạt thệ nguyện rộng, sau khi mệnh chung, ví như tráng sĩ co choãi cánh tay, tức tốc được sinh lên cung trời Đâu Suất, ngồi kiết già phu nghỉ ngơi trên hoa sen, trăm nghìn thiên tử, tấu nhạc cõi trời, với rãi các hoa, trên đầu bạn ấy, như hoa mạn đà, hoa đại mạn đà, với khen ngợi rằng:" Lành thay, lành thay, này thiện phái nam tử, khi ông sinh sống cõi phái mạnh Diên phù đề , tu những phúc nghiệp, bắt đầu sinh lên đây. Nơi đây điện thoại tư vấn là cõi trời Đâu Suất. Thiên chủ thời buổi này là ngài Di Lặc. Ông đề xuất quy y, xưng tán hồng danh với lám lễ Ngài. Lễ rồi quan sát kỹ tướng mạo hào quang quẻ trắng sống giũa khoảng mày, sẽ khỏi những tội sinh tử luân hồi, chín mươi ức kiếp”.

27. “Và, ngay lúc ấy, tùy thuộc vào duyên trước người yêu tát Di Lặc, tức thì nói diệu pháp. Nói những diệu pháp, làm bạn ấy, duy trì gìn vững vàng, ko thoái đưa được đạo trọng điểm vô thượng .

28. Các chúng sinh ấy, sạch sẽ được những nghiệp, làm được sáu sự (16) , quyết được sinh lên cõi trời Đâu Suất, chạm mặt được Di Lặc, xuồng cõi Diêm phù, thuộc được nghe pháp trong hội lắp thêm nhất. Vào đời vị lai, trực thuộc thời nhân từ kiếp, gặp gỡ được tất cả chư Phật thuyết pháp. Trong kiếp Tinh tú, cũng lại chạm chán được chư Phật , cầm Tôn. Và , trước chư Phật, được thụ ký kết đạo vô thượng ý trung nhân đề ”.

29. Đức Phật lại bảo ông Ưu tía Ly :“Sau Ta khử độ, các vị Tỳ khưu, những Tỳ khưu ni, thuộc ưu bà tắc cùng Ưu bà di, thiên Long, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la già ..., nghĩa là toàn bộ các đại bọn chúng ấy, nếu như ai được nghe hồng danh chủa ông Di Lặc ý trung nhân tát. Nghe rồi hoan hỷ, cung kính, lễ bái, bạn ấy mệnh chung, chỉ vào giây lát, như khảy móng tay, tức khắc được sinh lên cõi trời Đâu Suất, như trên ko khác. Và, trong cả đến chỉ nghe được tên bồ tát Di Lặc, sau khi mệnh chung, chưa hẳn đọa vào đầy đủ nơi hắc ám, biên địa, tà kiến và ác điều khoản nghi. Thường xuyên được sinh vào mái ấm gia đình chính kiến, họ mặt hàng nề nếp, tin cậy Tam bảo”.

30. Đức Phật lại bảo ông Ưu ba Ly :“Nếu thiện phái mạnh tử , thiện thiếu phụ nhân nào, phạm các giới cấm, tạo các nghiệp ác, nghe được hồng danh Di Lặc người yêu tát, ngũ thể đầu địa (17) , thực tâm sám hối, những nghiệp ác ấy, nệm được thanh tịnh. Vào đời vị lai, nếu chúng sinh như thế nào nghe được hồng danh người tình tát Di Lặc, chế tác lập hình tượng, cúng nhường nhịn hương hoa, y phục, phướn lọng chí thành lễ bái, nhất trung ương hệ niệm, cho đến khi sắp mất, sẽ được Bồ tát phóng hào quang quẻ trắng giữa chặng mày, cùng những thiên tử, rải hoa mạn đà, lại đón bạn ấy. Chỉ vào giây lát, bạn ấy ngay tức thì sinh lên cõi Đâu Suất, gặp mặt được ý trung nhân tát , đầu diện kính lễ bên dưới chân tình nhân tát. Và, khi tín đồ ấy chưa ngững đầu lên, đã làm được nghe pháp. Được nghe pháp rồi, cùng với đạo vô thượng, không trở nên thoái chuyển. Vào đời vị lai, được chạm chán chư Phật. Chư Phật không ít như cat sông Hằng”.

31. Đức Phật lại bảo ông Ưu tía Ly :“ Ông phải nghe kỹ ! vào đời sau nầy, tình nhân tát Di Lặc, làm chổ quy y cho những chúng sinh. Nếu như được quy y người yêu tát Di Lặc, người ấy tuyệt nhất định, không trở nên thoái gửi trong đạo vô thượng. Và, khi bồ tát thành bậc Như Lai Ứng, thiết yếu Biến Tri, người thực hành ấy, thấy hào quang đãng Phật ngay thức thì được thụ ký”.

32. Đức Phật lại bảo ông Ưu tía Ly :“Sau khi diệt độ, vào hàng tứ chúng đồ đệ của Ta, hay những bộ bọn chúng Thiên, Long, quỷ thần ..., nếu như ai mong muốn sinh lên chầu trời Đâu Suất, phải nên cửa hàng tưởng, hệ niệm bốn duy về trời Đâu Suất. Phải giữ giới cấm của Phật đã dạy. Kể từ một ngày cho tới bảy ngày, suy xét niệm vững về mười điều lành, siêng năng thực hành mười thiện nghiệp đạo (18) , mang công đức ấy, hồi phía tất cả, ao ước được sinh lên cõi trời Đâu Suất, và được cho tới trước người yêu tát Di Lặc”.

33. Cần quán như thế! cửa hàng tưởng như thế, thấy được một người, một cành hoa sen trên cõi trời ấy; hoặc vào một niệm, xưng tán hồng danh tình nhân tát Di Lặc, tín đồ ấy khỏi được lỗi lầm sinh tử nghìn nhì trăm kiếp. Chỉ nghe thương hiệu Bồ tát Di Lặc, chắp tay cung kính, tín đồ ấy khỏi được lỗi lầm sinh tử hàng năm mươi kiếp. Ví như ai kính lễ bồ tát Di Lặc, khỏi tội sinh tử hàng trăm ngàn ức kiếp. Ví dù không muốn sinh lên Đâu Suất, trong đời vị lai, dưới cây Long Hoa sẽ cũng chạm mặt được nhân tình tát Di Lặc, phát tâm vô thượng”.

34. Khi đức nạm Tôn nói lời ấy rồi, vô lượng đại chúng, từ tòa đứng dậy, lễ xuống chân Phật, và lễ bên dưới chân ý trung nhân tát Di Lặc. Lễ rồi đi nhiễu, vòng xung quanh quanh đức Phật, bồ tát Di Lặc hàng ngàn nghìn vòng. Fan chưa đắc đạo, phát lời nguyện ràng: "Tất cả chúng nhỏ thiên, nhân tám bộ ..., nay trước đức Phật, thành thực thệ nguyện, nguyện đời vị lai, mong muốn mõi được gặp mặt Bồ tát Di Lặc. Trong đời hiện nay tại, chúng con ao ước mỏi, xả báo thân này, những được sinh lên cõi trời Đâu Suất”.

35. Lúc ấy Thế Tôn lại thụ cam kết rằng: “ toàn bộ các ông cùng hồ hết chúng sinh trong đời vị lai, tu phúc, trì giới, gần như được cho tới trước bồ tát Di Lặc, với được bồ tát nhiếp thụ cho tất cả ”.

36. Đức Phật lại bảo ông Ưu tía Ly :“ quán tưởng như thế gọi là chính quán. Nếu tiệm khác đi, call là tà quán”.

37. Sau khi Phật sạy, tôn giả A Nan, tự tòa đứng dậy, chắp tay, quỳ thẳng, bạch tiên phật rằng:“ Kính bạch nắm Tôn. Lành sửa chữa Tôn, cố kỉnh Tôn phân tích về công đức của bồ tát Di Lặc. Ráng Tôn lại còn hoan hỷ thụ ký cho những chúng sinh trong đời vị lai, thực bụng tu phúc, sẽ tiến hành quả báo. Nhỏ xin tùy hỷ phần lớn công đức ấy. Kính xin cầm Tôn cho nhỏ được biết về việc quan yếu của giáo pháp này, thụ trì cố gắng nào ? Và, tởm pháp này viết tên là gì?”

38. Đức Phật liền bảo ông A Nan rằng : “ Ông nên nhớ đúng lời Phật đã dạy, và đề xuất cẩn thận, chớ có quên béng ! Ông đề xuất vì những chúng sinh đời sau, mở ra cho họ tuyến phố sinh thiên, cùng chỉ mang đến họ tướng mạo của nhân tình đề, khiến cho Phật chủng không bị xong mất. Tởm này được gọi là khiếp Di Lặc người thương Tát Niết Bàn. Cũng chính là kinh tiệm Di Lặc người yêu Tát Sinh Đâu Suất Thiên. Ông khuyên mọi fan phát tâm người yêu đề, thụ trì như thế ”.

39. Lúc Phật nói rồi, mười vạn người tình tát tự phương xa lại, những vị liền chứng Lăng Nghiêm Tam Muội. Tám vạn ức vị trên những cõi trời phạt tâm người tình đề, đầy đủ nguyện tùy tùng Di Lặc hạ sinh.

40. Khi tiên phật nói ghê này chấm dứt rồi, tư chúng đệ tử, Thiên, Long ... Tám bộ, nghe lời Phật nói, đều rất hoan hỷ, lễ Phật rồi lui.

Tâm Kinh chén Nhã cha La Mật Đa

Khi ngài cửa hàng Tự Tại tình nhân tát thực hành nâng cao pháp bát nhã cha la mật đa, Ngài soi thấy năm uẩn đa số không, qua hết thảy khổ ách.

Này ông Xá lỵ Tử ! sắc chẵng khác Không, không chẵng khác Sắc, Sắc tức là Không, Không có nghĩa là Sắc. Thụ, Tưỡng, Hành, Thức cũng hầu hết như thế.

Này ông Xá lỵ Tử ! Tướng ko của rất nhiều pháp, không sinh, ko diệt, ko nhơ, ko sạch, ko thêm, không bớt.

Cho phải trong “Chân ko ” không tồn tại Sắc, không tồn tại Thụ, Tưởng, Hành , Thức; không có mắt tai, mũi, lưỡi, thân , ý; không tồn tại sắc, thanh, hương, vị , xúc, pháp; không tồn tại nhãn giới, cho tới không gồm ý thức giới; không tồn tại vô minh, cũng không có cái hết vô minh; cho đến không bao gồm già chết, cũng không có cái không còn già chết; không tồn tại khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ, cũng không tồn tại chứng đắc.

Vì không có chỗ triệu chứng đắc, nên Bồ tát y theo chén bát nhã ba la mật đa, chổ chính giữa không chống ngại. Vày không phòng ngại, đề nghị không hại hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo, đạt tới mức cứu cánh Niết bàn.

Chư Phật trong tía đời cũng y vào bát nhã cha la mật đa, được đạo trái vô thượng chánh đẵng chánh giác.

Cho cần hiểu rõ Bát nhã tía la mật đa là đại thần chú , là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ được không còn thảy khổ, sống động không hư.

Vì vậy nói ra bài bác chú bát nhã cha la mật đa, tức thời nói bài bác chú ấy rằng:

“Yết đế, yết đế , tía la yết đế . Bố la tăng yết đế . Người tình đề tát bà ha”.

NIỆM PHẬT

Thân Phật thanh tịnh tựu giữ ly. Trí Phật sáng ngời như trăng sáng sủa Phật ở thế gian thường cứu giúp khổ. trung ương Phật chẳng đâu vào đâu không trường đoản cú bi.

Nam tế bào Bổn sư đam mê Ca Mâu Ni Phật (10 lần) Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật (10 lần) nam giới mô rất Lạc Giáo công ty A Di Đà Phật (10 lần) Nam mô Đông Phương Giáo chủ Dược Sư lưu lại Ly quang quẻ Phật (10 lần) Nam tế bào Quán cố Âm người thương tát (3 lần) Nam tế bào Đại nạm Chí tình nhân tát (3 lần) Nam mô Địa Tạng Vương bồ tát (3 lần) Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng người tình tát (3 lần)

TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ

Nam mô tam mãn đá chủng loại đà nẫm , a chén bát ra để, hạ đa xá, sa nãng nẫm, đát điệt tha. Úm khư khư, khư hê, khư hê, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, chén ra nhập phạ ra, nhằm sắt sá, nhằm sắt sá, nhan sắc trí rị, sắc đẹp trí rị, sa phấn tra, sa phấn tra, phiến để ca, thất ri duệ sa phạ ha. (3 lần)

CHÚC NGUYỆN

Nguyện ngày an lành, tối an lành, Đêm ngày sáu thời thường xuyên an lành, toàn bộ các thời đầy đủ an lành, Xin nguyện trường đoản cú bi thường gia hộ.

HỒI HƯỚNG

Công đức tụng kinh khó nghĩ lường, Vô biên win phước mọi hồi hướng. khắp nguyện chúng sinh trong pháp giới, Đều được vãng sinh về cực lạc. Nguyện tiêu tía chướng trừ phiền não, Nguyện chân trí tuệ thường sáng tỏ, Nguyện bao tội chướng thảy tiêu trừ, Kiếp kiếp thường tu ý trung nhân tát đạo. Nguyện sinh cực lạc cảnh phương Tây, Chín phẩm hoa sen là phụ vương mẹ. Hoa nở thấy Phật triệu chứng vô sinh, ý trung nhân tát bất thoái là bạn hữu.

PHỤC NGUYỆN

Kính mong:

Phật nhật tỏ thêm, pháp luân cù mãi, Mây trường đoản cú rợp khắp, nguổn đạo nhiều năm lâu, quốc gia hưng vượng, dân chúng an hòa, nhân loại thanh bình, bọn chúng sinh hoan lạc.

Cúi xin:

Công đức trì chú, niệm Phật, tụng tởm hồi hướng phía tây Phương, nghiêm túc Tịnh độ. Báo bốn trọng ân , giúp bố đường khổ. Hiện tiền tứ chúng, tăng trưởng thắng nhân. Vượt vãng chân linh, khôn xiết sinh lạc quốc. Âm dương hồ hết lợi, ba cõi cùng nhờ, pháp giới bọn chúng sinh đồng thành Phật đạo.

đại bọn chúng cùng đọc:

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Tự quy y Phật , xin nguyện chúng sinh, thể theo đạo cả, phân phát lòng vô thượng. (1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ gớm tạng, trí óc như biển. (1 lạy)

Tự quy y Tăng , xin nguyện bọn chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy ko ngại. (1 lạy)

Nguyện mang công đức này hướng về khắp tất cả. Đệ tử và bọn chúng sinh, Đều trọn thành Phật đạo.

xá 3 xá rồi lui ra

Chú mê say Kinh Di Lặc thành Phật

(1) khiếp Di Lặc hạ Sinh Thành Phật là quyễn kinh số 455, trong Đại chủ yếu Tân Tu Đại tạng Kinh, tởm này vày ngài Nghĩa Tịnh dịch từ bỏ chữ Phạm ra chữ Hán.

Theo Đại tạng, kinh Di Lặc tất cả 6 quyển: - Phật thuyết quán Di Lặc người thương tát thượng sinh Đâu Suất thiên kinh, - Phật thuyết Di Lặc Hạ Sinh kinh, - Phật thuyết Di Lặc Hạ Sinh thành Phật kinh, vị ngài Cưu Ma La thập dịch. - Phật thuyết Di Lặc Hạ Sinh thành Phật kinh, bởi vì ngài Nghĩa Tịnh dịch. - Phật thuyết Di Lặc đại thành Phật kinh, - Phật thuyết Di Lặc lai thời kinh.

Nay tôi dịch quyển kinh vị ngài Nghĩa Tịnh dịch từ chữ nôm sang Việt tuy nhiên theo lối văn tụng, nhằm chư Phật tử dễ dàng trì tụng.

Đại ý khiếp này tiên phật nói về sự giáng sinh với thành Phật tại cõi Sa Bà về sau của tiên phật Di Lặc, Di Lặc (Maitreya) giờ phạm phiêm âm là Mai đế Lệ v.v.. Đây là tên họ của Ngài, trung quốc dịch nghĩa là Từ Thị, Ngài tên là A Dật Đa, trung hoa dịch nghĩa là “ Vô Năng Thắng”.

(2) Đoạn văn trên nói đến phần tựa, phân tích 6 yếu ớt tố chứng tín là : xác tính, người nghe, thời gian, công ty trì, nơi chốn và đại bọn chúng nghe pháp. Còn doạn văn từ bỏ số (2) trở xuống nằm trong phần chủ yếu tông vào kinh.

(3) vị tuần (yojana), còn phiên âm là Du Tuần, du xà na, du thiện na. Đây là thước đo của Ấn Độ xưa. Theo bộ Tây Vực ký quyển 2, một vị tuần là 40 dậm (lý), bao gồm chỗ nói là 30 dậm. Theo từ điển Đoàn Trung Còn thì một dậm là 576 mét. Một bởi vì tuần bởi 8 Câu lô xá (hay câu xá). Một câu xá là 500 cung. Một cung là 4 trửu ( trửu, chứ không phài chẩu). Trửu là khuỷu tay. Một trửu (khuỷu tay) là 24 đốt ngón tay.

(4) xem khu vực số 3.

(5) Nghĩa trang: trong khiếp này, chữ thời xưa là Thi Lâm ( có nơi in lầm là Thị Lâm) “Thi” là xác chết, “Lâm” là rừng, tức chỗ để xác fan chết. Do đó tôi dịch là “ nghĩa trang” mang đến tiện.

(6) Thất bảo: 7 sản phẩm công nghệ ngọc báu tức là kim, ngân, lưu lại ly, trộn lê, xà cừ, xích châu, mã não.

(7) da La (Tàrà) Đây là một loại cây nghỉ ngơi Đông Ấn Độ. Theo cỗ Tây Vực cam kết thì cây này cao 780 thước (không rõ thước tây tuyệt thước nước trung hoa xưa) , trái chín đỏ ăn được.

(8) chén bát âm : tám thứ music . Bộ Từ Hải cho thấy bát âm là : Kim (vàng) , thạch (đá), thổ (đất) , giải pháp (da thuộc), ty (tơ tằm), mộc (gỗ cây), bào (cây bàu), trúc (tre).

(9) Tứ Minh: gọi chung 4 cuốn sách Veda của Ấn Độ 1- thọ minh (Rig Veda) 2- tự minh (yajur-veda) 3- rạng đông (Sama-Veda) 4- Thuật minh ( Artharva-Veda).

(10) Huấn giải, Thanh minh: Đây nói về sự việc dạy dỗ, giảng giải (huấn giải). Còn phân bua tức ngôn ngữ, văn từ học, là 1 trong những trong 5 môn học của Ấn Độ xưa gọi là ngũ minh.

(11) Đâu Suất (Tushita): một trong cõi trời ở trong Dục giới, Đâu Suất trung hoa dịch tức thị :“ Tri túc, tin vui túc, Diệu túc, Thượng túc”. Nội viện là vị trí tu thanh tịnh của những bậc đã bệnh thánh quả. Tình nhân tát Di Lặc sẽ thuyết pháp bên trên cung trời này. Trong tương lai Ngài noel xuống nhân gian. Ngoại viện là nơi giành cho chư thiên được phúc báo, hưởng trọn thụ, dục lạc.

(12) tía cõi: Cõi Dục, Cõi Sắc, Cõi Vô sắc đẹp

(13) Đế Thích: giờ đồng hồ phạm, phiên âm đầy đủ là ưng ý Ca Đề hoàn Nhân Đà La (Sakra Devanam Indra). Phù hợp Ca là tên gọi họ, dịch tức là “Năng” Đề trả dịch tức thị “Thiên” trời. Nhân Đà La dịch tức là Đế “Vua”. Có nghĩa là

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Nhiệt độ nước làm mát ô tô là bao nhiều

  • Nơi bán máy gặt kubota dc70 giá rẻ, uy tín, chất lượng nhất

  • Kem sáng hồng nhất nhất

  • Dây phơi quần áo đa năng

  • x